Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 2037464
ostatnia edycja treści:
2020-09-24 13:09:49

Zamówienie publiczne

data:2008-10-21
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SC/ZP-23/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Samochód ciężarowy z zabudową typu furgon

Numer sprawy: SC/ZP- 23/08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określone w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Samochód ciężarowy z zabudową kontenerową typu furgon
CPV: 34.13.00.00- 7

Przedmiotem postępowania jest dostawa samochodu ciężarowego z zabudową kontenerową typu furgon, fabrycznie nowego z roku produkcji 2008 o masie całkowitej do 12 000 kg przeznaczonego
do przewozu przedmiotów gabarytowych. Platforma hydrauliczna, udźwig urządzenia nie mniejszy niż 1 000 kg, podwozie 2 osiowe napęd 4x2, silnik o mocy min. 230 KM- max. 250 KM, wysokoprężny, norma emisji spalin EURO 4. Skrzynia biegów manualna.

Termin wykonania zamówienia: 10 grudnia 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy i spełniający następujące warunki:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykażą, że
z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po dniu 21.10.2005 r., dotyczy również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 dostawy samochodów ciężarowych o wartości co najmniej
200 000 PLN netto, każdej z nich (wartość dostaw przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania) oraz wykonawcy, którzy posiadający min. 1 punkt serwisowy z min.3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 2200 , a w sobotę minimum do godz. 1400.

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.


Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:


1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania
nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [zał. nr 2],

3) wykaz wykonanych dostaw sporządzony według treści zawartych w załączniku nr 4
do niniejszej oraz dokumenty potwierdzające, że dostawy te zostały wykonane należycie.


4.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia wg treści zawartych w zał. 5 - opis przedmiotu zamówienia,
2) Oświadczenie, że przedmiot zamówienia posiada wszystkie niezbędne do jego rejestracji
dokumenty, które będą dostarczone Wykonawcy wraz z dostawą.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.4, 1) siwz, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Oczyszczania – Kazimierz Witt tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03/11/2008 r., godz. 10:00
Termin otwarcia ofert 03/11/ 2008 r. godz 10:15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 60 %
ocena techniczna – 40%

SIWZ jest do pobrania w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 27,54 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf -

opis przedmiotu zamówienia zał5 do siwz - pdf -

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-21 09:24
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-21 09:24
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 12:39
Ilość odsłon: 1109
Repozytorium zmian
drukuj