Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645068
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-10-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PK/ZP-26/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemnik do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
CPV: 34 92 84 80-6

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych z roku produkcji 2008 pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych typu MGB 1100 wykonanych z tworzyw sztucznych PE –HD w następujących kolorach i ilościach: niebieskie – 40 szt., żółte – 130 szt.,
zielone – 40 szt., białe - 40 szt., Łącznie dostawa 250 szt. pojemników.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Termin wykonania umowy: 15 grudnia 2008 r.

siwz- pdf

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- katalog lub barwne fotografie oferowanych modeli,
-dokument potwierdzający, że przedmiot zamówienia jest dopuszczony do obrotu i stosowania
tj.: atest PHZ.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Specjalista ds. odpadów surowcowych – Joanna Pepłowska , tel. 056 63 98 173

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 31/10/2008 r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert 31/10/2008 r. godz 12:15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu postępowania w Biuletynie zamówień Publicznych. Termin publikacji 23/10/2008 r.
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 15,03zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Dotyczy: postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego na:
- dostawę pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia bioodpadów
CPV: 34 92 84 80-6 Znak: SIWZ PK/ZP-25/08
- dostawę pojemników do selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych
CPV: 34 92 84 80-6 Znak: SIWZ PK/ZP-26/08

W imieniu Zamawiającego Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o.
w Toruniu informuje, że dnia 27.10.2008 r. do Zamawiającego wpłynęły pytania do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia o następującej treści:

1. SIWZ PK/ZP-26/08
Załącznik nr 4 w pozycjach 1,2,3,4,5 jest „czterokołowy system jezdny tzn. cztery koła + oś metalowa pełna”.
Zapytanie: Prośba o wyjaśnienie stwierdzenia „oś metalowa pełna”
2. SIWZ PB/ZP-25/08
Opis przedmiotu zamówienia jest „kółka o średnicy 200 mm – dwa przednie
z blokadą”.
Zapytanie – o jakie koła chodzi.

W odpowiedzi na pytanie, Zamawiający wprowadza następujące zmiany do specyfikacji:
1. SIWZ PK/ZP-26/08
W załączniku nr 4 w pozycjach 1,2,3,4,5 wykreśleniu ulega sformułowanie
„oś metalowa pełna”.

2. SIWZ PB/ZP-25/08
W opisie przedmiotu zamówienia wykreśleniu ulega sformułowanie „dwa przednie
z blokadą”.
Termin złożenia ofert nie ulega zmianie

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-22 14:57
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-22 14:57
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 12:01
Ilość odsłon: 1025
Repozytorium zmian
drukuj