od: 2006-10-10
suma odsłon: 2000554
ostatnia edycja treści:
2020-07-15 10:28:46

Zamówienie publiczne

data:2008-10-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RP/ZP-28/08
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Usługa naprawy pojemników i kontenerów
OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl
o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w przepisach art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Usługa naprawy pojemników i kontenerów
CPV: 50 50 00 00-0
Przedmiotem zamówienia jest usługa naprawy pojemników metalowych do gromadzenia odpadów typu PA1100 w ilości 220 szt. i kontenerów KP i ZW i ilości 30 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2008r.


Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie finansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy,

c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24 ust.1 i 2,

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis przedmiotu zamówienia wg treści zawartych w zał4 siwz.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
Oświadczenie, że przedmiot zamówienia zostanie wykonany zgodnie z wymaganiami Zamawiającego określonymi w opisie przedmiotu zamówienia

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
st. mistrz ds. wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Wykonawca ma prawo do wizji lokalnej w celu dokonania oględzin przedmiotu zamówienia. Zamawiający przewiduje wizję lokalną w dniu 27/10/2008 r. w godz. 9:00 – 12:00

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 04.11. 2008 r., godz. 12:00
Termin otwarcia ofert 04.11.2008 r. godz 12:15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 21,42zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz -pdf
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-23 13:23
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-23 13:23
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 12:39
Ilość odsłon: 748
Repozytorium zmian
drukuj