Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645065
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-10-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:NS/ZP-27/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Nadwozie pojazdu samochodwego do czyszczenia i dezynfekcji


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

Przedmiot zamówienia: Dostawa wraz z montażem urządzenia do czyszczenia i dezynfekcji przenośnych toalet
CPV: 34 20 00 00-9

Szczegółowe określenie przedmiotu: Nadwozie pojazdu - Urządzenie fabrycznie nowe z roku produkcji 2008, wraz z montażem na podwoziu samochodowym z systemem hakowym współpracującym z typowymi kontenerami KP-10. Parametry techniczne- zbiornik podzielony na 3 niezależne części, całkowita pojemność zbiornika nie mniejsza niż 3500 litrów. Zbiornik osadu nie mniejszy niż 2300 l, zbiornik środka dezynfekcyjnego nie mniejszy niż 500 l., zbiornik czystej wody nie mniejszy niż 500 l. Każda część zbiornika wyposażona w niezależny wskaźnik poziomu cieczy. Układ z czystą wodą wyposażony w pompę ciśnieniową. Urządzenie winno być wyposażone w platformę zapewniającą transport minimum 4 przenośnych kabin toaletowych.

Termin realizacji: 22 grudnia 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

c) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym niezbędnym do wykonania zamówienia w sposób zaproponowany w ofercie i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) Opis przedmiotu zamówienia z którego jasno winno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wymagania zawarte w siwz

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- d/s. merytorycznych związanych z zamówieniem
kierownik Wydziału Wywozu i Oczyszczania – Zbigniew Czyżniewski, tel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 04/11/2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 04/11/2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie  dostępna na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia w BZP - 24/10/2008 r. oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,4 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ -pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-23 14:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-23 14:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-11-21 12:40
Ilość odsłon: 1018
Repozytorium zmian
drukuj