Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645095
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2008-10-27
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/Zp-29/08
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Remont nawierzchni masą bitumiczną

Numer sprawy: RB/ZP-29/08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Remont nawierzchni masą bitumiczną na placach składowych zamawiającego przy ul. Grudziądzkiej

CPV: 45.23.31.42-6
Plac nr I
naprawa szczelin dylatacyjnych
1.Frezowanie istniejącej nawierzchni betonowej grub. 4 cm ( na połączeniach 40,25m2 i grub.6 cm (nad szczelinami dylatacyjnymi 1080m2) – razem = 1.120m2
2. Czyszczenie po frezowaniu
3. Wyprofilowanie sfrezowanych miejsc masą bitumiczną w il. średnio 50kg/m2.
4. Ułożenie geosiatki nad szczelinami dylatacyjnymi
5. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno- asfaltowej gryzowo-żwirowej grubości 4 cm 9nad szczelinami)
nawierzchnia z masy bitumicznej na całości placu
6. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4cm – 1.989m2
7. Regulacja pionowa włazów kanałowych (11szt), wpustów ulicznych (4szt)
8. Regulacja pionowa zaworów wodoc. I gazowych (1+1)
9. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych. Warstwa ścieralna SMA o grubości warstwy 4cm
Plac nr II
naprawa szczelin
1. Frezowanie istniejącej nawierzchni betonowej grub.4cm
(na połączeniach 4x3+52x1=64m2) i grub. 6cm ( nad szczelinami dylatacyjnymi 720m2)
razem= 784m2
2. Oczyszczenie po frezowaniu
3. Wyprofilowanie sfrezowanych miejsc masą bitumiczną w ilości średnio 50 kg/m2 – 720m2
4. Ułożenie geosiatki nad szczelinami dylatacyjnymi – 720m2
5. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4cm (nad szczelinami) – 720m2
nawierzchnia z masy bitumicznej na całości
6. Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-asfaltowej grysowo-żwirowej grubości 4cm – 3.000m2
7. Regulacja pionowa włazów kanałowych (18szt), wpustów ulicznych (2szt) i telekomunikacyjnych (2szt).
8. Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych. Warstwa ścieralna SMA o grubości warstwy 4cm – 3.000m2.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2008 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza udział podwykonawców w realizacji zamówienia w zakresie robót instalacyjnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte
w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością
w okresie ostatnich pięciu lat prowadzenia działalności, (roboty budowlane wykonane po 28.10.2003 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej jedną robotę drogową polegającą na remoncie lub budowie dróg lub placów o powierzchni utwardzonej o wartości nie mniejszej niż 250 000 zł/netto [wartość roboty budowlanej przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania] oraz dysponuję lub będą dysponować kierownikiem budowy uprawnionym do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie [ uprawnienia w branży drogowej, bez ograniczeń].

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów i Wykonawców który są ubezpieczeni z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz ubezpieczeni się od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz .

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

3) wykaz wykonanych prac oraz oświadczenie stwierdzające, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane należycie,

4) oświadczenie, że wykonawca jest ubezpieczony tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 250 000 zł/netto, [wartość ubezpieczenia przedstawiana w innej walucie, niż PLN zostanie przeliczona przez zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania)

5) uprawnienia kierownika budowy wraz z potwierdzeniem jego przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. 89, poz. 414 z późn. zm. Prawo budowlane lub pisemne zobowiązanie innego podmiotu do udostępnienia osoby zdolnej wykonać zamówienie tj. kierownika budowy.

4.1 Warunki materialne
Kosztorys - wg załącznika nr 4

4. 1.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
Nie wymagane na etapie postępowania

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem - Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 20/11/ 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 20/11/2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po ogłoszeniupostępowania w BZP. Ogłoszenie skierowano do publikacjji dnia 27/10/2008 r/
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 24,48 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym. 


siwz - pdf   sst1  sst2  sst3  sst4    sst5  kosztorys  sma

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-10-27 13:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-10-27 13:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-04 10:41
Ilość odsłon: 1347
Repozytorium zmian
drukuj