Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4403725
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2008-11-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PD/ZP-35/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Płyty drogowe

Numer sprawy: PD/ZP- 35/08


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa materiałów budowlanych - płyt drogowych
CPV: 44 11 10 00 – 1
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych płyt drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 3000x1500x15 mm wg normy BN-82/6775 – 03/02 w ilości 180 szt. Płyty winne być wykonane z betonu typu B-30, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej z 4 uchwytami do montażu. Wraz
z dostawą Wykonawca dostarczy certyfikat lub deklarację zgodności z normą. Wykonawca winien zapewnić również transport płyt na miejsce dostawy tj. Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.

Termin wykonania zamówienia: 10 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składania ofert równoważnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Deklaracja zgodności z normą lub certyfikat potwierdzający jakość oferowanego przedmiotu zamówienia.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Wydziału Wywozu
i Oczyszczania – Zbigniew C Czyżniewski – 056 63 98 113


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 25/11/ 2008 r., godz. 12.00
Termin otwarcia ofert 25/11/ 2008 r. godz 12.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 17,43 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.
siwz - pdf

 

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-11-17 07:18
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-11-17 07:18
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-11 14:02
Ilość odsłon: 1196
Repozytorium zmian
drukuj