Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645276
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:42:53

Zamówienie publiczne

data:2008-11-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-36/08
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Zimowe utrzymanie ulic i placów za pomocą sprzętu mechanicznego


Przedmiot zamówienia:    Usługa zimowego utrzymania ulic i placów za pomocą sprzętu mechanicznego
CPV 90 62 00 00 9 – usługa odśnieżania
90 63 00 00 2 – usługa usuwania oblodzeń
Zamawiający oczekuje świadczenia usług polegających na usuwaniu śniegu i oblodzeń, posypywaniu ulic piaskiem lub innym materiałem uszarstniającym takim jak: sól, chlorek wapnia lub mieszaniny piasku ze solą za pomocą sprzętu rolniczego – ciągników rolniczych w posiadaniu wykonawców z osprzętem (pług śnieżny z lemieszem gumowym i rozsiewacz materiałów uszarstniających o ładowności minimum 2 tony i szerokości posypywania 5m). Środki uszarstniające dostarczy zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej przez zamawiającego technologii wykonania prac.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31 marca 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych
Zamawiający dokonał podziału obszaru gminy miasta Toruń na 2 strefy utrzymania zimowego. Każdy z wykonawców będzie wykonywał usługę utrzymania dróg i placów w wybranym przez siebie rejonie. Szacunkowa wielkość zamówienia dla każdej części zamówienia wynosi po: 500 godzin efektywnego czasu pracy i 100 godzin nie efektywnego czasu pracy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności (w odniesieniu do każdej części zamówienia), posiadają minimum 1ciągnik rolniczy osprzętem (pług śnieżny z lemieszem gumowym i rozsiewacz piasku o ładowności minimum 2 tony i szerokości rozsypywania 5 m) oraz minimum 2 kierowców z uprawnieniami (prawo jazdy na ciągnik rolniczy) oraz telefon komórkowy, mogą podjąć świadczenie usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności przystąpienia do pracy,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.
2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w pkt3.
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Osoby upoważnione po stronie zamawiającego do kontaktów z wykonawcami:
d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem specjalista ds. zamówień publicznych- Renata Markiewicz, tel.0566398166 : renata.markiewicz@mpo.torun.pl
d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Wydziału Wywozu i Oczyszczania
Zbigniew Czyżniewski – 056 63 98 113.
Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 26/11/ 2008 r., godz. 12.00
Termin otwarcia ofert 26/11/2008 r. godz. 12.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni .

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,40 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-11-18 14:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-11-18 14:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-01 06:28
Ilość odsłon: 1020
Repozytorium zmian
drukuj