od: 2006-10-10
suma odsłon: 1999460
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-11-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KU/ZP-37/08
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku SpółkiPostępowanie dotyczy ochrony ubezpieczeniowej: mienia od ognia i innych zdarzeń losowych, od kradzieży z włamaniem i rabunkiem rozszerzone o wandalizm, sprzętu elektronicznego od wszystkich ryzyk, maszyn, urządzeń i aparatów technicznych od szkód elektrycznych, środków obrotowych, mienia pracowniczego, środków transportowych należących do Zamawiającego oraz odpowiedzialność cywilnej – deliktowej i ubezpieczeniowych gwarancji wadialnych.

Termin wykonania zamówienia: 1 stycznia 2009r. – 31 grudnia 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, posiadają zezwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy: tj.: posiadają przynajmniej jedną delegaturę na terenie miasta Torunia upoważnioną do prowadzenia pełnej likwidacji szkód łącznie z wydaniem decyzji o wypłacie odszkodowań,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, tj.: na dzień 30.06.2009 roku mają wskaźnik pokrycia funduszu ubezpieczeniowego lokatami o wartości większej od 100% oraz, którzy na dzień 30.06.2009 roku mają wskaźnik pokrycia marginesu wypłacalności środkami własnymi o wartości większej od 100%.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) pozwolenie na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej,
3) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych.


4.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1) Opis oferowanego zakresu ubezpieczenia dla poszczególnych polis wg wymagań zawartych
w pkt.1 siwz „ Opis przedmiotu zamówienia”. Z opisu jasno musi wynikać, że Wykonawca spełnia wszystkie wymagania Zamawiającego oraz, że oferuje dodatkowe warunki ubezpieczenia, które będą oceniane zgodnie z dyspozycją zawartą w pkt.6 siwz. Opis winien również zawierać specyfikację cenową dla poszczególnych ryzyk ubezpieczeniowych – zał. - 1a do siwz oraz informację o wysokości franszyzy integralnej (w wartości euro),
2) Tekst ogólnych warunków ubezpieczenia stosowany przez zakład ubezpieczeń.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Główna Księgowa – Barbara Orłowska - tel. 056 63 98 151

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03.12. 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 03.12.2008 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 75%

Klauzule rozszerzające zakres ochrony ubezpieczeniowej - 25%

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 28,56zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz

Zmiana do siwz
Zamawiający rezygnuje z przedstawienia oferty na gwarancje kontraktowe i wadialne (wykreśla się pkt 6,7 w zał 1a do siwz). Zamówienie na to ryzyko będzie przedmiotem odrębnego postępowania. Pozostałe postanowienia zawarte w siwz  pozostają bez zmian.

siwz2 - obowiązująca

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-11-24 11:25
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-11-24 11:25
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2008-12-18 10:04
Ilość odsłon: 755
Repozytorium zmian
drukuj