od: 2006-10-10
suma odsłon: 1995654
ostatnia edycja treści:
2020-07-06 09:15:10

Zamówienie publiczne

data:2008-12-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-38/08
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Płyny samochodwe


o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp


Przedmiot zamówienia: Płyny samochodowe

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płynów samochodowych takich jak: oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i hydrauliczno- przekładniowe, płyny hamulcowe, smary, płyny niezamarzające, odmrażacze, szampony i środki czyszczące zgodnie z asortymentem i w szacunkowych wielkościach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego, a wyszczególnionych w załączniku Nr 5 specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Zamawiający oczekuje dostaw płynów samochodowych wysokiej jakości i bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Zamawiający oczekuje dostaw przedmiotu zamówienia partiami, których wielkość i asortyment będzie wynikał z bieżących potrzeb Zamawiającego. Zamówienia częściowe będą kierowane do Wykonawcy pisemnie. Zamawiający oczekuje realizacji dostaw częściowych w terminie 48 godzin od chwili złożenia zamówienia.

CPV: 09.21.10.00 -1
Termin realizacji: 05 stycznia – 31grudnia 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków

a) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy wykażą , że z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (wykonane po dniu 01.12. 2005 r. ) również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę płynów samochodowych (oleje lub smary lub płyny niezamarzające lub wszystkie asortymenty łącznie)
o wartości nie niższej niż 50 000 PLN/netto oraz posiadają na terenie Torunia minimum jedną placówkę handlową zdolną zrealizować zamówienie (wartość dostaw przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania)
b) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz .

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:


1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2 siwz],

3) wykaz wykonanych dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie-
wg zał.4 siwz. 

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu - wg zał. nr 5 do siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Aktualne karty charakterystyki substancji/preparatu chemicznego dla wszystkich asortymentów, (karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego winny być sporządzone zgodne z Dz. U. z 2007 r. nr215 poz.1588 oraz Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 r.)
2) Dokumenty potwierdzające jakość oferowanych dostaw – certyfikaty, deklarację zgodności z normą

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Wydziału Sprzętu i Transportu - Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10/12/ 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 10/12/2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 24,48 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-12-02 14:13
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-12-02 14:13
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-05 13:41
Ilość odsłon: 700
Repozytorium zmian
drukuj