Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4690270
ostatnia edycja treści:
2024-07-12 10:46:34

Zamówienie publiczne

data:2008-12-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:FR/ZP-39/08
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Farby, rozpuszczalniki i akcesoria malarskie

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust.8 ustawy Pzp


Przedmiot zamówienia: Farby, rozpuszczalniki i akcesoria malarskie

Przedmiotem zamówienia jest dostawa akcesoriów malarskich, farb ftalowych i olejnych ogólnego stosowania, emalii renowacyjnych, farby do gruntowania i rozpuszczalników zgodnie z asortymentem i w szacunkowych wielkościach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego, a wyszczególnionych w załącznikach Nr 4 i 5 niniejszej siwz.

CPV: 44.81.22.10 - 0

Termin realizacji: 05 stycznia – 31grudnia 2009 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Pakiet I – Farby ogólnego stosowania (zał.4 do siwz)
Pakiet II – Akcesoria malarskie (zał. 5 do siwz)
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, w szczególności dysponują minimum jedną placówkę handlową na terenie Torunia mogącą zrealizować zamówienie,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych wg zał. nr 2,

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu - wg zał. nr 4 i 5.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Aktualne karty charakterystyki substancji/preparatu chemicznego dla wszystkich asortymentów,
(karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego winny być sporządzone zgodne
z Dz. U. z 2007 r. nr215 poz.1588 oraz Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 r.)
2) Dokumenty potwierdzające jakość oferowanych dostaw – certyfikaty, deklarację zgodności z normą

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 17/12/ 2008 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 17/12/2008 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 21,42 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2008-12-04 14:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2008-12-04 14:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-01-05 13:41
Ilość odsłon: 1179
Repozytorium zmian
drukuj