Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4423754
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2009-02-23
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OP/ZP-06/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Opony, dętki i ochraniacze kół

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Opony, dętki i ochraniacze kół.

Opis przedmiotu zamówienia
: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opon nowych i regenerowanych, dętek i ochraniaczy dętek. Opis przedmiotu zamówienia, rodzaje oczekiwanych asortymentów i wielkość dostaw zawarto w zał. 4. Integralną częścią niniejszego dokumentu jest projekt umowy, którego zapisy należy brać pod uwagę przygotowując ofertę. Szacunkowa wartość zamówienia wynosi około 50 000 euro.

CPV: 34 35 21 00 -0
19 51 10 00 - 1

Termin realizacji: 01.04.2009 r . – 02.04.2010 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy są zdolni realizować zamówienia częściowe w terminie 48 godzin od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych w pkt4 niniejszej siwz.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

Warunki materialne
Opis oferowanego przedmiotu - wg zał. nr 4.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 06.03.2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 06.03.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 19,80 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

Załacznik nr 4

Pytania i odpowiedzi /zestaw I i II/

                                                                                       Postępowanie ogłoszono dnia 23.02.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-02-23 11:53
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-02-23 11:53
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-03-26 09:09
Ilość odsłon: 1113
Repozytorium zmian
drukuj