Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660501
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58

Zamówienie publiczne

data:2009-04-03
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:LO/ZP-07/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Opis przedmiotu zamówienia:. Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego fabrycznie nowego z roku produkcji 2009 samochodu ciężarowego śmieciarki na podwoziu trzyosiowym o pojemności skrzyni załadunkowej min. 20 m 3 z urządzeniem załadowczym tylnym uniwersalnym przystosowanego do zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnie gromadzonych odpadów organicznych.
Szczegółowe wymagania i opis techniczny przedmiotu zamówienia zawarto w załączniku nr 4 do siwz.
Wymagane warunki leasingu:
Zamawiający oczekuje: - 48 miesięcznego okresu leasingu. Raty leasingowe winny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza - WIBOR 1M i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
- zaangażowania środków własnych zwanych czynszem inicjalnym na poziomie 5% wartości netto
+ podatek VAT przedmiotu umowy.
Zamawiający deklaruje wykup przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wysokości początkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NNW.
Koszt ubezpieczenia, rejestracji i opłaty związanej z podatkiem drogowym nie stanowi kosztu leasingu.
CPV: 34.14.45.11- 3
Termin realizacji: 15/08 /2009 dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki.
Długość okresu rozliczenia za przedmiot zamówienia 48 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art. 22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy posiadający min. 1 punkt serwisowy z min. 3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 2200 , a w sobotę minimum do godz. 1400.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

4. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych,

3) wykaz punktów serwisowych z min. 3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 2200 , a w sobotę minimum do godz. 1400.

4.1 Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia
Parametry techniczne przedmiotu zamówienia .

4. 1.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne wyspecyfikowane w zał. 4 siwz wraz z oświadczeniem zawartym w treści zał. 4 do siwz.

2) Harmonogram finansowania przedmiotu zamówienia.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 17.04.2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 17.04.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 21,42 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Postępowanie wszczęto dnia 03.04.2009 r.


siwz

REGON

NIP

KRS

ZUS

Bilans

Rachunek

Informacja dodatkowa

siwz - wersja poprawiona - word

Pytanie z dnia 08.04.2009

W związku ze ogłoszonym przetargiem nieograniczonym na dostawę samochodu ciężarowego śmieciarki w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zwracam się z pytaniem dot. Projektu Umowy, stanowiącego załącznik do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia:

- czy jest możliwe odstąpienie od projektu umowy zawartego w Specyfikacji i zastąpienie go, ze względu na obowiązujące nas procedury, wzorem umowy obowiązującej w naszej Spółce?

- czy, w przypadku jeśli ww. odstąpienie nie jest możliwe, czy załączony przez Państwa wzór umowy może zostać załączony do naszej standardowej umowy w formie aneksu lub też czy postanowienia  załączonego Projektu Umowy mogą zostać włączone w nasz wzór umowy? Ze względu na obowiązujące nas procedury Zamawiający musi podpisać naszą Umowę, która może zostać dostosowana do wymagań Zamawiającego (jeśli postanowienia te są zgodne z naszymi procedurami).


Odpowiedź-  Wzór umowy, który został dołączony do siwz jest obowiązujący z punktu widzenia Prawa zamówień publicznych i zasady w nim zawarte nie stoją w sprzeczności z Państwa wymaganiami. Do umowy  (paragraf4 ust.4 zostanie uszczegółowiony) wprowadzi się zapis, że szczegółowe warunki leasingu regulowane są odrębną umową. Należy jednak brać pod uwagę fakt, że wymagania, które są zawarte w załączonym wzorze są obowiązujące, a oferowane warunki leasingu nie mogą być inne niż wymagane przez Zamawiającego.

Pytanie z dnia 08.04.2009
W Załączniku 4 SIWZ parametry techniczno-użytkowe pojazdu  Zamawiający podaje: ''Silnik wysokoprężny, rzędowy z turbosprężarką i chłodnicą powietrza doładowywanego, pojemność skokowa w granicach 10 - 11 litrów"

Pytanie: Czy zamawiający dopuszcza zastosowanie silnika wysokoprężnego w widlastym układzie cylindrów  o pojemności skokowej  w granicach  10 - 12 litrów?

Odpowiedź : Zamawiający nie dopuszcza zmiany parametrów silnika wysokoprężnego.

Pytania z dnia 09.04.2009

1. Czy Zamawiający może przesłać faxem na nr 58-340-44-96 lub mailem dokumenty wymienione poniżej , celem weryfikacji zdolności leasingowej Zamawiającego?
Dokumenty :
a. NIP
b. REGON
c. KRS
d. CIT 8 za 2007 r.
e. bilans z rachunkiem wyników za 2007 r.
2. Czy Zamawiający dopuści aby kalkulacja oferty obliczana była w oparciu o stałą stopę procentową? Rozwiązanie takie dla Zamawiającego jest korzystniejsze gdyż można z góry określić wartość zamówienia , która nie zmieni się w trakcie trwania.
3. Czy Zamawiający może określić kto ponosi koszt ubezpieczenia pojazdu w trakcie trwania umowy leasingu? Czy koszt ubezpieczenia ma być doliczony do rat miesięcznych? Takiej informacji nie ma w SIWZ a jest ona istotna do kalkulacji oferty.
Odpowiedź:
Odp. do pytania 1 - na stronie internetowej www.mpo.torun.pl zamieszczone są wszystkie dokumenty. Dokumenty są zamieszczone pod ogłoszeniem
o niniejsze postepowanie z tym, że bilans i rachunek są za rok 2008 a nie za 2007 jak Państwo żądacie. Wszyscy zainteresowani postępowaniem Wykonawcy mają dostęp do tych samych dokumentów. Zamawiający nie wyraża zgody na udostępnie innych dokumentów niż te umieszczone na stronie internetowej Zamawiającego.
Odp. do pyt.2 - nie dopuszczamy zmiany w tym zakresie.
Odp.do pyt.3 W pkt.1 siwz Opis przedmiotu zamówienia zapisano, że:
"Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NNW. Koszt ubezpieczenia, rejestracji i opłaty związanej z podatkiem drogowym nie stanowi kosztu leasingu". W zał.1 Formularz ofertowy w części dotyczącej opisu obliczenia ceny oferty zapisano "Koszty ubezpieczenia, rejestracji i podatku od środków transportowych nie stanowią przedmiotu leasingu i będą odrębnie pokrywane przez Zamawiającego". Z zpisów zawartych w siwz jasno wynika, że nie należy uwzględniać kosztów ubezpieczenia pojazdu w ratach leasingowych. Koszty te będzie ponosił Zamawiający i będą one obrębnie regulowane przez Zamawiającego (refaktura)


W nawiązaniu do ogłoszonego przez Państwa przetargu, znak sprawy: LO/ZP-207/09 kierujemy do Państwa pytanie dotyczące  wymaganych warunków leasingu, a głównie  wymaganej w SIWZ wartości wykupu przedmiotu w wysokości 1%, liczonej od początkowej wartości przedmiotu zamówienia.

Pytanie z dnia 10.04.2009

Chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, iż samochód ciężarowy śmieciarka, stanowiący przedmiot zamówienia zostanie  zarejestrowany przez Wydział Komunikacji jako pojazd specjalny. W związku z tym stawka amortyzacja, jaka powinna być przyjęta do jego umarzania wynosi 14% p. a. Z okresem normatywnej amortyzacji związany jest natomiast minimalny okres leasingu oraz poziom wartości wykupu, jaki należy przyjąć w transakcji, aby spełniała ona warunki leasingu operacyjnego. W przypadku przedmiotów amortyzujących się stawką 14% p. a., przy 48-mio miesięcznym okresie leasingu należy ustalić wykup hipotetyczny w wartości nie mniejszej niż 6% wartości początkowej przedmiotu. W innym przypadku, Urząd Kontroli Skarbowej ma prawo uznać, że zawarta przez Państwa umowa nie posiada znamion leasingu operacyjnego, a raty leasingowe nie stanowią KUP. Konsekwencją dla Państwa będzie konieczność wycofania z kosztów wartości sumy poniesionych rat leasingowych i skorygowanie kwot zapłaconych do Urzędu Skarbowego podatku dochodowego wraz z odsetkami ustawowymi za  jego niedopłatę.Proszę o informację, czy w związku z powyższymi danymi wartość wykupu, która ma być przyjęta  w planowanej do zawarcia przez Państwa umowie leasingu operacyjnego pozostaje niezmienna i stanowić ma 1%  wartości początkowej przedmiotu.

Odp: Zamawiający nie wprowadza żadnych zmian do siwz.
Wyjaśniam, że śmieciarki nie są samochodami specjalnymi. Zgodnie ze świadectwem homologacji są to samochody ciężarowe - śmieciarki przeznaczone do transportu odpadów.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-04-03 12:57
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-04-03 12:57
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-04-21 14:14
Ilość odsłon: 2170
Repozytorium zmian
drukuj