Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643316
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-04-29
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-08/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa metalowych pojemników do zbierania odpadów wraz z usługą naprawy pojemników i kontenerów będących w eksploatacji

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot o, których mowa w art.11 ust. 8.

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników metalowych do gromadzenia odpadów wraz z usługą naprawy pojemników i kontenerów będących w eksploatacji.

CPV: 44.61.38.00.0
Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych kontenerów typu: ZW 7,5 m3 w ilości 2 sztuk i KP 6,5 m3 w ilości 16 sztuk oraz pojemników typu PA 1100 w ilości 250 sztuk. Ponadto Wykonawca wykona również poza w/w dostawami usługę remontu 400 pojemników typu PA 1100 i 30 kontenerów typu ZW-28 i KP-7.
Zamawiający wymaga, aby przedmiot zamówienia posiadał deklarację zgodności z normami
i ustawami o Systemie Zgodności i Bezpieczeństwie Produktów.
Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte
w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, dostawy wykonane po 28.04.2006 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa pojemników i kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów o wartości każdej
z nich co najmniej 200 000 PLN netto.
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.
2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],
3) wykaz wykonanych prac oraz oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie – [zał.4].
4.1 Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego:

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne opisane w Rozdziale II siwz,
2) Deklaracja zgodności z normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa (dla pojemników nowych).
Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem
specjalista ds. zamówień publicznych- Renata Markiewicz, tel.0566398166
renata.markiewicz@mpo.torun.pl –
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Sekcji Wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056398121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 08.05. 2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 08.05. 2009 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni.
Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ można również nabyć w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 25,30 zł/netto + 22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

kp 3,5

kp 6,5

kp 7,5

zal. 1

zal. 2

zal. 3

zal. 4

zal. 5

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-04-29 13:02
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-04-29 13:02
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-05-12 06:36
Ilość odsłon: 1684
Repozytorium zmian
drukuj