Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645493
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-05-18
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RB/ZP-12/09
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Remont samochodów - prace blacharsko lakiernicze

Numer sprawy: RB/ZP-12/09


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM  -Zmiana

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.


Przedmiot zamówienia: Remont samochodów.

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi blacharsko-lakierniczej 7 sztuk samochodów ciężarowych. Naprawa rozumiana jest jako weryfikacja wszystkich zespołów i podzespołów oraz części pod kątem ich zużycia eksploatacyjnego, stanu technicznego oraz przywrócenia do pełnej sprawności technicznej.

CPV: 50 11 00 00-9
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15 grudnia 2009 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych – każdy samochód stanowi oddzielną część zamówienia. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.
Cz. I - Remont samochodu STAR SMW -1142 nr rej. CT 69 413 nr.ew.934
Termin realizacji: dwa tygodnie od uzgodnionego terminu podstawienia samochodu nie przekraczając daty 30.07.2009 r.

Cz II - Naprawa samochodu STAR SMW-1142 nr rej. CT 48302 nr.ew.975
prace blacharsko-lakiernicze kabiny kierowcy. Termin realizacji: dwa tygodnie od uzgodnionego terminu podstawienia samochodu nie przekraczając daty 30. 08. 2009 r.

Cz. III - Naprawa samochodu STAR SMW-1142 nr rej. CT 36144 nr ew.936
prace blacharsko-lakiernicze kabiny kierowcy. Termin realizacji: dwa tygodnie od uzgodnionego terminu podstawienia samochodu nie przekraczając daty 30. 06. 2009 r.

Cz. IV - Naprawa samochodu JELCZ Śmieciarka SM-115 nr rej. CT 22271 nr ew. 672
Termin realizacji: dwa tygodnie od uzgodnionego terminu podstawienia samochodu nie przekraczając daty 30.08.2009r.

Cz. V - Naprawa samochodu JELCZ Śmieciarka SM-115 nr rej. CT 3618C nr ew. 669. Termin realizacji: dwa tygodnie od uzgodnionego terminu podstawienia samochodu nie przekraczając daty 30.08.2009r.

Cz. VI - Naprawa samochodu JELCZ Śmieciarka SM-200 nr rej. CT 97214 nr .ew. 763
Termin realizacji: dwa tygodnie od uzgodnionego terminu podstawienia samochodu nie przekraczając daty 30.07.2009 r.

Cz. VII - Naprawa samochodu VOLVO Śmieciarka Ekocel FM-9 nr rej CT 50498 nr ew. 924. Termin realizacji: dwa tygodnie od uzgodnionego terminu podstawienia samochodu nie przekraczając daty 30.10.2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, usługi wykonane po 15.05.2006 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 3 usługi, których przedmiotem były naprawy samochodów w zakresie prac blacharsko – lakierniczych o wartości każdej z nich nie niższej niż 5 000 PLN netto oraz Wykonawcy  (dla każdej części zamówienia mim3 usługi o wartości min 5000PLN/netto lub min.3 usługi o wartości min 35000 PLN/netto w przypadku gdy Wykonawca chce złożyć ofertę na cały przedmiot zamówienia) .
(zapis obowiązujący)

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.


2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnione poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

3) wykaz wykonanych usług – [zał.4]

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
Zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Opis oferowanej usługi (Rozdział II )


Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kazimierz Witt, tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 27.05.2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 27.05.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 18,36 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.
siwz

Zmiana dotyczy warunków uczestnictwa - pkt b)

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-05-18 11:18
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-05-18 11:18
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-10 13:41
Ilość odsłon: 1085
Repozytorium zmian
drukuj