Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643435
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-05-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RSN/ZP-13/09
rodzaj:roboty budowlane
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Rekultywacja

Numer sprawy: RSN/ZP-13/09


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp. 


Przedmiotem zamówienia jest wykonanie okrywy rekultywacyjnej
na kwaterze odpadów niebezpiecznych położonej w Toruniu przy ul. Kociewskiej.
Na zakres prac w szczególności składają się następujące czynności:

1. Wykonanie warstwy ekranującej o miąższości 0,5m z gruntu słabo przepuszczalnego o współczynniku filtracji nie większym niż 1x10-9 m/s wraz z zagęszczeniem, w ilości 290m3
2. Wykonanie izolacji syntetycznej w postaci maty bentonitowej 5300g/m2, w ilości 580 m2.
3. Wykonanie warstwy drenażowej o miąższości 0,5m z gruntu dobrze przepuszczalnego o współczynniku filtracji większym niż 1x10-4 m/s wraz z zagęszczeniem, w ilości 650m3
4. W warstwie drenażowej należy ułożyć drenaż z rur z tworzyw sztucznych o średnicy 50 mm
o długości 85 m i średnicy 75 mm o długości 35 m.
5. Wykonanie przewiertu w obwałowaniu kwatery i instalacji rury ochronnej
o średnicy150 mm.
6. Wykonanie wierzchniej warstwy ziemnej z ziemi urodzajnej o miąższości 1,0m
w ilości 880m3 wraz z jej zagęszczeniem.

Całość prac należy wykonać zgodnie z „Wytycznymi technicznego zamknięcia składowiska wraz z harmonogramem działań związanych z rekultywacją kwatery odpadów niebezpiecznych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37”- dokument stanowi załącznik do siwz..

CPV: 45 11 23 20 - 4
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 15 września 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności,(przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, usługi wykonane po 19.05.2006 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 robotę budowlaną, której przedmiotem był rekultywacja lub budowa składowiska odpadów o powierzchni nie mniejszej niż 0,5 ha o wartości nie niższej niż 100 000 PLN netto.
Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponować osobą z uprawnieniami ogólnobudowlanymi, do pełnienia funkcji kierownika robót oraz legitymującą się minimum
3 letnim doświadczeniem zawodowy ( jako odpowiednie doświadczenie zawodowe zamawiający uzna prace przy budowie lub rekultywacji składowisk. Okres 3 letniego doświadczenia zawodowego będzie liczony w latach) .
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
tj.: będą w stanie sfinansować zamówienie do czasu otrzymania płatności, przez cały okres realizacji zamówienia będą się znajdowali sytuacji finansowej umożliwiającej terminowe regulowanie zobowiązań wobec Skarbu Państwa oraz swoich kontrahentów oraz Wykonawców który są ubezpieczeni z tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej
w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnione poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

3) wykaz wykonanych robót budowlanych wraz z oświadczeniem, że wskazane w wykazie roboty zostały wykonane w sposób należyty – [zał.4]

4) uprawnienia kierownika budowy wraz z potwierdzeniem jego przynależności do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa - ustawa z dnia 7 lipca 1994 Dz. U. 89, poz. 414 z późn. zm. Prawo budowlane.

5)oświadczenie, że Wykonawca jest ubezpieczony tytułu szkód, które mogą zaistnieć w związku
z określonymi zdarzeniami losowymi oraz, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej.

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
Opis sposobu wykonania przedmiotu umowy.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
Raport z badań współczynnika filtracji gruntu.
Deklaracja zgodności z normą maty bentonitowej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Adam Janowski tel. 056 6231302

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10.06.2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 10.06.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 18,36 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz-
wytyczne do rekultywacji
W siwz poprawiono omyłkę. W paragrfie 3 projektu umowy wniesiono poprawną datę zakończenia robót, zgonie z datą podaną w treści ogłoszenia i siwz. SIWZ jest prawidłowa.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-05-20 12:20
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-05-20 12:20
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-16 14:44
Ilość odsłon: 995
Repozytorium zmian
drukuj