Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643390
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-06-19
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MD/ZP-14/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych do budowy drogi technologicznej na Miejskim Składowisku Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.

Część I
Przedmiotem tej części zamówienia jest dostawa płyt drogowych i korytek odciekowych.
Parametry płyt: fabrycznie nowe płyty drogowe żelbetowe pełne o wymiarach 300x150x15 cm wg normy BN-82/6775 – 03/02/*[lub równoważne] w ilości 67 szt. Płyty winne być wykonane z betonu typu B-30, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej z 4 uchwytami do montażu. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat lub deklarację zgodności z normą. Wykonawca winien zapewnić również transport płyt na miejsce dostawy tj. Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.
Parametry korytek odciekowych: fabrycznie nowe, betonowe o wymiarach 50cm x60cm x15cm w ilości 150 szt.
Wykonawca winien zapewnić również transport korytek na miejsce dostawy tj. Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat lub deklarację zgodności z normą

Część II
Gruz budowlany betonowy kruszony o frakcji 20-60 mm w ilości 800Mg.
Gruz nie może zawierać pierwiastków i związków chemicznych szkodliwych dla środowiska.
Wykonawca winien zapewnić również transport gruzu na miejsce dostawy tj. Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.

Część III
Tłuczeń wapienny o granulacji 30-60 mm w ilości 400Mg.
Wykonawca winien zapewnić również transport tłucznia na miejsce dostawy tj. Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.

CPV: 28.81.30.00-4

Termin realizacji: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część zamówienia lub na całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnione poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego


1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania opisane w siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia,

2) Deklaracja zgodności z normą lub certyfikat jakości dla części I zamówienia. Dla części II i III oświadczenie Wykonawcy, że oferowane dostawy są dopuszczone do obrotu i stosowania.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Adam Janowski tel. 056 6231302.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 29.06.2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 29.06.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 17,60 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający dokonuje zamówienia na rzecz Urzędu Miasta Toruń.

SIWZ - pdf                                               

                                                                                          Postępowanie ogłoszono dnia 19.06.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-06-19 10:53
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-06-19 10:53
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-06-30 11:33
Ilość odsłon: 1129
Repozytorium zmian
drukuj