Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643310
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-06-29
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:RK/ZP-15/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Remont kompaktora

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl


o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.


Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest remont blacharsko-lakierniczy, naprawa główna silnika i podwozia kompaktora marki Hanomag typu CD-66.

CPV: 50 11 00 00-9

Termin realizacji
: 8 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert w formie elektronicznej.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza udzielenie zamówień dodatkowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, usługi wykonane po 25.06.2006 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1 usługę, o podobnym charakterze (naprawy pojazdów) o wartości nie niższej niż 50 000 PLN netto,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej..

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

3) wykaz wykonanych usług – [zał.4]

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:

- zgodnie z wymaganiami zawartymi w siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego:

- Opis oferowanej usługi (oświadczenie Rozdział II ) – zakres, warunki serwisu i gwarancji.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik Wydziału Sprzętu i Transportu Kazimierz Witt – Tel. 056 – 63 98 141.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 09.07.2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 09.07.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 19,80 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

Postępowanie ogłoszono dnia 29.06.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-06-29 09:30
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-06-29 09:30
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-07-27 13:37
Ilość odsłon: 991
Repozytorium zmian
drukuj