Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645529
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-07-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:MD/ZP-14-1/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Drogowe materiały konstrukcyjne

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa drogowych materiałów konstrukcyjnych do budowy drogi technologicznej na Miejskim Składowisku Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa płyt drogowych i korytek odciekowych.
Parametry płyt: fabrycznie nowe płyty drogowe żelbetowe pełne o wymiarach 300x150x15 cm wg normy BN-82/6775 – 03/02/*[lub równoważne] w ilości 67 szt. Płyty winne być wykonane z betonu typu B-30, krzyżowo zbrojone stalą w strefie dolnej i górnej z 4 uchwytami do montażu. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat lub deklarację zgodności z normą. Wykonawca winien zapewnić również transport płyt na miejsce dostawy tj. Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej.
Parametry korytek odciekowych: fabrycznie nowe, betonowe o wymiarach 50cm x60cm x15cm w ilości 150 szt.
Wykonawca winien zapewnić również transport korytek na miejsce dostawy tj. Miejskie Składowisko Odpadów w Toruniu przy ul. Kociewskiej. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy Zamawiającemu certyfikat lub deklarację zgodności z normą

CPV: 28.81.30.00-4

Termin realizacji: 4 tygodnie od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnione poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania opisane w siwz odpowiednio dla każdej części zamówienia,

2) Deklaracja zgodności z normą lub certyfikat jakości dla obu asortymentów.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kierownik Wydziału Gospodarki Odpadami Adam Janowski tel. 056 6231302.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 15.07.2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 15.07.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 17,60 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

Zamawiający dokonuje zamówienia na rzecz Urzędu Miasta Toruń.

siwz - pdf

Postępowanie ogłoszono dnia 02.07.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-07-02 13:01
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-07-02 13:01
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-07-29 11:23
Ilość odsłon: 1292
Repozytorium zmian
drukuj