Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645481
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-07-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:LO/ZP-10-1/09
rodzaj:leasing
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa samochodów ciężarowych śmieciarek w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu


Przedmiot zamówienia: Dostawa samochodów ciężarowych śmieciarek w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu

CPV: 34.14.45.11-3
Przedmiotem zamówienia jest dostawa w ramach leasingu operacyjnego dwóch fabrycznie nowych z roku produkcji 2009 samochodów ciężarowych śmieciarek na podwoziu trzyosiowym 6x2 o pojemności skrzyni załadunkowej min.20 m 3 z urządzeniem załadowczym tylnym uniwersalnym przystosowanego do zbierania odpadów komunalnych oraz selektywnie gromadzonych odpadów organicznych. Zamawiający wymaga aby kabina pasażerska śmieciarek była 5 miejscowa (kierowca + 4 pasażerów) i posiadała fabryczną homologacją.
Szczegółowe wymagania i opis techniczny przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz – pod nazwą „Przedmiot zamówienia.”
Wymagane warunki leasingu:
Zamawiający wymaga:
- 48 miesięcznego okresu leasingu. Raty leasingowe winny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
- zaangażowania środków własnych zwanych czynszem inicjalnym na poziomie 5% wartości netto
+ podatek VAT przedmiotu umowy.
Zamawiający deklaruje wykup przedmiotu zamówienia w wysokości 1% wysokości początkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia w zakresie OC, AC, NNW.
Koszt ubezpieczenia, rejestracji i opłaty związanej z podatkiem drogowym nie stanowi kosztu leasingu (niniejszego postępowania).


Termin wykonania zamówienia: 30/09/2009 r. dostawa samochodu ciężarowego śmieciarki.
Długość okresu rozliczenia za przedmiot zamówienia 48 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.


Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:

a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy zapewnią, że dysponują min. 1 punktem serwisowym z min.3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynnym w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 2200 , a w sobotę minimum do godz. 1400., oraz wykonawcy, którzy wykażą ,że z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po dniu 08/07/ 2006 r. również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę w formie leasingu operacyjnego o wartości nie niższej niż
500 000 PLN /netto.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [zał. nr 2],

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt4 - 8 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt9 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) wykaz punktów serwisowych z min.3 letnim doświadczeniem na terenie woj. kujawsko – pomorskiego czynny w dniach od poniedziałku do piątku minimum do godz. 22:00 , a w sobotę minimum do godz. 1400.

7) Ogólne warunki leasingu Wykonawcy

8) Wykaz wykonanych dostaw,

9) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

- Oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia - wg wymagań zawartych w Rozdziale II - Przedmiot zamówienia. Z opisu oferowanego przedmiotu zamówienia musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wyspecyfikowane
w Rozdziale II siwz.
- Umowa leasingu i harmonogram finansowania przedmiotu zamówienia.
- Oświadczenie, w sprawie przedmiotu zamówienia zawarte w Rozdziale II siwz.

Wykonawca zagraniczny
1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r.
(Dz. U. Nr 188, poz.1155) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty , o których mowa w pkt4 1), 3), 5) siwz, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument o którym mowa w pkt4,3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart.24 ust.1 pkt4-8 ustawy.
2.Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt4, 1), 3),4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt4, 5) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Sprzętu i Transportu – Kazimierz Witt tel. 056 63 98 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat)
do dnia 19/08/ 2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 19/08/ 2009 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 60 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Wadium: 15 000 PLN


Ogłoszenie do publikacji przekazano drogą elektroniczną dnia 08/07/2009 r.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 26,52 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury o niniejsze zamówienie. Termin przekazania siwz- 5 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

siwz - pdf

Rozdz. II - opis przedmiotu zamówienia

Rozdz. III - projekt umowy

Informacje dodatkowe:

REGON

NIP

Bilans

Rachunek zysków i strat

KRS

ZUS

Podatki

GUS

Informacja dod. do wniosku

Postępowanie wszczęto dnia 08/07/09

Pytania i odpowiedzi:

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-07-08 08:16
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-07-08 08:16
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-08-28 11:37
Ilość odsłon: 1223
Repozytorium zmian
drukuj