Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645568
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-07-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-16/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Pojemniki z tworzyw sztucznych do zbierania odpadów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych z roku produkcji 2009 w 
I klasie jakości pojemników typu MGB wykonanych z tworzyw sztucznych typu PE –HD
w następujących wielkościach i asortymentach:

Typ pojemnika Wielkość zamówienia :

MGB 1100 - pojemnik zielony-szkło kolorowe - 80 szt.
MGB-1100 – pojemnik niebieski-papier - 110 szt.
MGB 1100 - pojemnik żółty-metale, tworzywa sztuczne - 110 szt.
MGB 120+wkłady 60 l - 600 szt.
MGB 240 - 400  szt.
MGB 660 PIASEK AZ - 15 szt.

CPV: 25.22.33.00-3 E 029-2

Termin realizacji: 10 tygodni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składani ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnione poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],


Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
Pojemniki winne być zgodne z wymaganiami opisanym w Rozdziale II siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne opisane w siwz – wg opisu w rozdziale II. Zamawiający wymaga załączenia katalogu oferowanych pojemników (katalog lub barwne fotografie).
2) Deklaracja zgodności z normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa .
3) Atest higieniczny PZH.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem kierownik Sekcji Wywozu – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22/07/2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 22/07/2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 18,36 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf

W projekcie umowy jest omyłka pisarska. Termin wykonania umowy wynsi 10 tygodni , tak jak w siwz i treści ogłoszenia, a nie 6 jak pomyłkow zapisano we wzorze. 


                                                                                    Postępowanie ogłoszono dnia 09.07.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-07-09 13:03
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-07-09 13:03
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-07-27 13:32
Ilość odsłon: 1181
Repozytorium zmian
drukuj