Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4398089
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2009-07-16
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SD/ZP-17/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Sól drogowa i sól do sporządzania roztworu wodnego - solanki wraz z usługą transportu soli do magazynów zamawiającego

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust.8 ustawy Pzp


Przedmiot zamówienia: Dostawa soli drogowej i soli do sporządzania roztworu wodnego- solanki wraz z usługą transportu soli do magazynów zamawiającego

CPV: 34 92 7100-2, 14 40 00 00-4, 60 10 00 00 -9
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (sukcesywna w miarę potrzeb zamawiającego) wraz
z transportem soli w I klasie jakości dla potrzeb drogownictwa w celu zimowego utrzymania dróg i zwalczania śliskości zimowej dróg w następujących asortymentach:
1. Sól drogowa.
Skład chemiczny oraz właściwości:
Chlorek sodu NaCl – 90% min
Siarczany SO-2 – 2,0% max
Zawartość wody - 3,0% max
Substancje nierozpuszczalne w wodzie - 8.0% max
Antyzbrylacz K4Fe(Cn)6 – 20,0 mg/kg
- Granulacja
ziarna powyżej 6 mm – 10% max
ziarna poniżej 1 mm – 60% max

2. Sól do przygotowanie roztworu wodnego soli - solanki.
Skład chemiczny oraz właściwości:
Chlorek sodu NaCl – 95% min
Siarczany SO-2 – 2,0% max
Zawartość wody - 1,0% max
Substancje nierozpuszczalne w wodzie - 3.0% max
Antyzbrylacz K4Fe(Cn)6 – 20,0 mg/kg min.
- Granulacja
ziarna powyżej 6 mm – 5% max
ziarna poniżej 1 mm – 50% max
Wielkość dostawy
Całkowita wielkość zamówienia:
- sól drogowa - 12 000 Mg /3 sezony zimowe,
- sól do solanki - 600 Mg/3 sezony soli do solanki
Zapotrzebowanie na jeden sezon zimowy: max 4000 Mg/ na każdy sezon zimowy soli drogowej
i max 200 Mg/ na każdy sezon zimowy soli do sporządzenia solanki.
Wymagania - transport soli
Dostawa do siedziby zamawiającego transportem wykonawcy przystosowanym do transportu
towarów luzem, ponieważ zamawiający oczekuje dostaw soli luzem bez opakowania.

Termin wykonania zamówienia: od daty zawarcia umowy do 31marca 2012 r., który obejmuje 3 sezony zimowe w latach 2009/2010; 2010/2011; 2011/2012.
Za sezon zimowy uznaje się okres od 1 października do 31 marca każdego roku.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, dostawy wykonane po 16/07/2006 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej 1dostawę soli o wartości nie niższej niż 800 000 PLN brutto. W przypadku podania wartości w walucie obcej dla oceny spełnienia warunków uczestnictwa w postępowaniu wartość zostanie przeliczone na PLN z zastosowaniem przelicznika wg średniego kursu NBP na dzień otwarcia ofert.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

3) O ile nie zaistnieją okoliczności, które powodowałyby unieważnienie postępowania to zamawiający na mocy art. 26.1 pkt3 i 4 ustawy:
a) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do uzupełnienia wymaganych pełnomocnictw i dokumentów potwierdzających spełnienie warunków uczestnictwa w postępowaniu lub poprawienia dokumentów zawierających błędy,
b) w wyznaczonym przez siebie terminie wezwie wykonawców do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń i dokumentów, o których mowa w art.25 ust.1, potwierdzających spełnienie przez oferowane wyroby warunków określonych przez zamawiającego w siwz.

Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny potwierdzić spełnienie przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu oraz spełnienie przez oferowane dostawy wymagań określonych przez Zamawiającego, nie później niż w dniu, w którym upłynął termin składania ofert.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu
:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [zał. nr 2],

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt4 - 8 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt9 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary) - o ile dotyczy.

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) Wykaz wykonanych dostaw,

7) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) pozytywna opinia Instytutu Dróg i Mostów,
2) atest PZH –Państwowego Zakładu Higieny,
3) opis przedmiotu zamówienia z którego jasna musi wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania pod zamawiającego (opis może być dokonany poprzez załączenia świadectwa kontroli jakości),

Wykonawca zagraniczny
1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r. (Dz. U. Nr 188, poz.1155) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty , o których mowa w pkt4 1), 3), 5) siwz, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument o którym mowa w pkt4,3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart.24 ust.1 pkt4-8 ustawy.
2.Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt4, 1), 3),4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt4, 5) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
Kierownik Wydziału Wywozu i Oczyszczania – Zbigniew Czyżniewskitel. 056 63 98 113

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 01/09/2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 01/09/ 2009 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 60 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Wadium: 15 000 PLN

Ogłoszenie do publikacji przekazano drogą elektroniczną dnia 17/07/2009 r.

SIWZ jest dostępna (nieodpłatnie do pobrania).
SIWZ jest również do pobrania w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 26,52 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym, po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury o niniejsze zamówienie. Termin przekazania siwz- 5 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

siwz - pdf

Załącznik 1

Załacznik 2

Załącznik 3

Załacznik 4

Projekt umowy

Postępowanie wszczęto dnia 16/07/2009 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-07-16 13:50
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-07-16 13:50
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-22 07:17
Ilość odsłon: 2537
Repozytorium zmian
drukuj