Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643299
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-08-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KI/ZP-18/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Kredyt inwestycyjny

 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest usługa finansowa polegająca na udzieleniu i obsłudze kredytu inwestycyjnego długoterminowego w kwocie 2 869 000 zł /netto przeznaczonego na zapewnienie ciągłości finansowej realizacji projektu „Gospodarka odpadami komunalnymi w Toruniu” pod hipotekę nieruchomości zabudowanej położonej w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159.
Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia:
1) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy,
2) uruchomienie środków nastąpi na podstawie polecenia przelewu - całkowitej kwoty kredytu,
3) odsetki naliczane będą miesięcznie,
4) spłata odsetek i rat kapitałowych będzie następowała w ostatnim dniu miesiąca,
5) okres spłaty kredytu 10 lat od daty jego uruchomienia w równych miesięcznych ratach.
6) karencja w spłacie kapitału – 12 miesięcy,
7) koszty obsługi kredytu stanowią:
a) oprocentowanie kredytu - zmienne. Oprocentowanie w całym okresie kredytowania stanowi sumę stawki WIBOR 6 M z ostatniego dnia roboczego minionego półrocza i stałej w trakcie trwania umowy marży banku. Koszty związane z prowadzeniem rachunku kredytowego oraz wszelkie opłaty związane z obsługą kredytu Wykonawca jest zobowiązany wliczyć do marży w taki sposób, aby skalkulować i przedstawić jedną stawkę procentową, której wysokość będzie wiążąca w całym okresie kredytowania,
b) prowizja – liczona jako % od całej kwoty kredytu tj. 2 869 000 zł. Prowizja musi zawierać w sobie wszystkie opłaty, które związane są z uruchomieniem kredytu.

Integralną częścią niniejszej siwz jest projekt umowy. Przygotowując ofertę należy brać pod uwagę wszystkie okoliczności w nim zawarte mające wpływ na cenę oferty.

CPV: 66 11 10 00-3
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 30 września 2019 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych
Zamawiający nie wymaga złożenia wadium.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, posiadają uprawnienia do prowadzenia działalności bankowej zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym zakresie,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów
do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
a w szczególności wykonawcy, którzy wyrażą zgodę na karencję w spłacie kapitału na okres 12 miesięcy i wyrażą zgodę na zabezpieczenie kredytu z formie zastawu hipotecznego na nieruchomości zabudowanej przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu.
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.
ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) zezwolenie Komisji Nadzoru Finansowego lub Prezesa Narodowego Banku Polskiego na utworzenie banku. W przypadku banku, który rozpoczął działalność przed dniem wejścia w życie ustawy Prawo bankowe i nie posiada zezwolenia na utworzenie banku Wykonawca składa oświadczenie, że nie ma obowiązku posiadania zezwolenia na prowadzenie działalności bankowej zgodnie z art. 177 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe (Dz. U. z 2002 r. Nr 72, poz. 665 ze zm.). W oświadczeniu należy podać datę rozpoczęcia działalności.
3) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],
4) Upoważnienie lub pełnomocnictwo do podpisywani dokumentów, oferty i reprezentowania Wykonawcy w postępowaniu, o ile nie wynika to z odpowiednich zapisów w dostarczonych dokumentach rejestrowych.

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
4.1 4. 1.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- prognozowany harmonogram spłat kredytu,
- oświadczenie Wykonawcy (na formularzu ofertowym) zawierające: zgodę na karencję w spłacie kapitału na okres 12 miesięcy; zgodę na zabezpieczenie kredytu zastawem hipotecznym,
- kalkulacja kosztów kredytu.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166;
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik Działu Finansowo- Księgowego – Honorata Ikiert, tel. 056 63 98 152.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 08.09.2009 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert 08.09.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %
(sposób obliczenia ceny oferty zawarto w zał. nr 1 Formularz ofertowy)

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 20,90 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

 Zal. nr 1

Zal. nr 2

Zal. nr 3

Umowa - wzor

NIP

REGON

KRS

Umowa Spolki

Zezwolenie

ZUS, US

GUS

Umowa ubezpieczenia

Opinia bieglego

Informacje dodatkowe

Sprawozdanie finansowe

Postępowanie ogłoszono dnia 20.08.2009 r.


Pytania i odpowiedzi:

Prognoza r-ku zysków i strat

Modyfikacja SIWZ

Zamawiający informuje, że w związku z przesunięciem terminu składa ofert z dnia 08.09.2009 r. na 18.09.2009 r., wnosi następującą zmianę do siwz w pkt. 1 dot. warunków przedmiotu zamówienia:

Jest:

"1) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego w terminie 5 dni roboczych licząc od daty zawarcia umowy,"

Ma być:

"1) postawienie kredytu do dyspozycji Zamawiającego bezpośrednio po zawarciu umowy,"

Pytania i odpowiedzi 2

Pytania 3

Do pobrania poprawiony w wyniku pytań wykoanwców projekt umowy. Zamieszczony poniżej projekt należy traktować jako obowiązujacy.

umowa - projekt z dnia 10.09.2009 r,.

Odpowiedzi do pytań (3) z dnia z dnia 10.09.2009
pyt. a - dokument w zalaczniku poniżej
pyt.b - dokument w zalaczniku poniżej
pyt.c - polisa ubezpieczeniowa obejmuje nieruchomość zabudowaną przy ul. Grudziadzkiej, wartość ubezpieczeniowa 3 394 075,29 PLN
pyt.d - tylko zabezpieczenia hipoteczne

Informacje dodatkowe  - zródła finansowania

akt przeksztalcenia

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-08-20 14:06
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-08-20 14:06
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-11-16 09:44
Ilość odsłon: 1387
Repozytorium zmian
drukuj