Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643400
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-09-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UE/P- 33/09
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe
przedmiot: Usługi energoelektryczne

   

     Nabór ofert na świadczenie usług energoelektrycznych w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu

 W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisu ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przedmiot zamówienia, zakres czynności i wymagania:

- Świadczenie usług dozoru energoelektrycznego, obsługi i pomiarów stacji SN – 15 KV, pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych , okresowych przeglądów i konserwacji elektronarzędzi , pomiarów i konserwacji instalacji odgromowej w MPO Sp. z o.o. w Toruniu ul. Grudziądzka 159 i ZUOK  w Toruniu ul Kociewska 37/47.

- Wymiana żarówek, świetlówek  i bezpieczników oświetlenia wewnątrz budynków, jak i oświetlenia zewnętrznego placu przy ul. Grudziądzkiej 159 i Kociewskiej 37/47

- Dyspozycyjność 24 godziny na dobę.

- Czas reakcji od zgłoszenia awarii do 2 godzin.

- Zlecający zapewnia materiały na swój koszt.

- Okres świadczenia usług 36 miesięcy od daty zawarcia umowy.

- Wynagrodzenie miesięczne z terminem płatności do 21 dni od daty dostarczenia faktury.

- Wysokość wynagrodzenia należy, podać oddzielnie na Bazę przy ul. Grudziądzkiej 159 i przy ul. Kociewskiej 37/47

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków na świadczenie w/wym. usług. Potwierdzone za zgodność z oryginałem kopię dokumenów należy złożyć wraz o ofertą

  1.  Uprawnienia i kwalifikacje zgodnie z Prawem Energetycznym i zasadami BHP niezbędne do wykonywania niniejszego zadania.
  2. Uprawnienia E powyżej 1KV
  3. Uprawnienia D dozorowe powyżej 1KV
  4. Kontrolno-pomiarowe powyżej 1KV
  5. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej . Zamawiający przyjmuje jako aktualne wypisy , jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia oferty.

Osoba odpowiedzialna do kontaktów z wykonawcami Kierownik Wydziału Sprzętu

i Transportu Kazimierz Witt

 

Oferty  należy składać w siedzibie Zamawiającego (sekretariat) do dnia 21.09. 2009  roku do godz. 1000. Termin otwarcia ofert 21.09.2009 roku godz. 1015.

Okres związania z ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie : Cena – 100%

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-09-08 14:38
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-09-08 14:38
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-09-22 07:14
Ilość odsłon: 993
Repozytorium zmian
drukuj