Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645596
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-10-26
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP_20/09
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Odśnieżanie i usuwanie oblodzeń

Numer sprawy: AZ/ZP-20/09


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl


o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest odśnieżanie i usuwanie oblodzeń - zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników mechaniczne i ręczne.
CPV: 90 21 20 00-6; 90 21 30 00-3


Zadanie I
Zimowe utrzymanie chodników – usługi świadczone ręcznie
Zamawiający zleca zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Torunia.
Rejon I – Starówka.
- szacunkowa powierzchnia około 10 000 m2,•
- szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 40.
Rejon II – pozostałe dzielnice miasta
- szacunkowa powierzchnia około 10 000 m2
- szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 40.

Zamawiający zleca wykonanie w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy w tym również w dni ustawowe wolne od pracy, niedzielę i święta usługi odśnieżania i uszarstniania chodników i placów wg harmonogramu Zamawiającego ( dokładny wykaz miejsc) objętych zimowym utrzymaniem. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona przez całą dobę, o ile zaistnieje taka okoliczność.
Poprzez odśnieżanie rozumie się czynności polegające na usunięciu z powierzchni chodnika lub placu śniegu i lodu i złożenie go w formie pryzmy przy krawężniku jezdni z uwzględnieniem przejść dla pieszych oraz wyjazdów z posesji.
Poprzez uszarstnianie rozumie się czynność polegającą na posypywaniu chodników i placów piaskiem.
Odśnieżanie chodników i placów winno następować:
- przy opadach ciągłych po utworzeniu się 6 cm warstwy śniegu,
- każdorazowo po opadach śniegu w czasie 4 godzin po ustaniu opadów.
Uszarstnianie winno być rozpoczęte:
- w czasie 2 godzin od wezwania przez Dyspozytora Akcji Zimowej;
- Uszarstnianie należy wykonać w czasie nie dłuższym niż 4 godz.
Środki uszarstniające dostarcza zamawiający. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania ustalonej przez zamawiającego technologii wykonania prac. Wszyscy pracownicy wykonawcy winni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.
Wszystkie szczegóły organizacji pracy i rozliczenia zawarto w projekcie umowy, który to dokument stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
W przypadku braku opadów śniegu Wykonawca może być zobowiązany do ręcznego zamiatania i oczyszczania chodników i placów łącznie z załadunkiem zmiotu na samochody w wyznaczonych rejonach.

Zadanie II
Świadczenie usług za pomocą sprzętu mechanicznego


Zamawiający oczekuje świadczenia usług polegających na usuwaniu śniegu i oblodzeń, posypywaniu ulic piaskiem lub innym materiałem uszarstniającym takim jak: sól, chlorek wapnia lub mieszaniny piasku ze solą za pomocą sprzętu mechanicznego. Zamawiający oczekuje świadczenia usług przez wykonawcę i przy użyciu sprzętu wykonawcy.
Wymagany sprzęt:
- ciągnik rolniczy wyposażony w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz zaczepianą rozsypywarkę (rozsiewacz do nawozów)
o ładowności nie mniejszej niż 1 500 kg i nie większej niż 3 000 kg lub samochód ciężarowy
o masie całkowitej nie przekraczającej 6 000 kg wyposażony w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz nadwozie piaskarki o ładowności nie większej niż 3 000 kg.
Zaopatrzenie sprzętu w części zamienne i paliwo leży po stronie wykonawcy. Zamawiający oczekuje, że wykonawca będzie pozostawał do dyspozycji zamawiającego całodobowo przez cały okres obowiązywania umowy również w niedzielę i święta. Wykonawca musi posiadać telefon komórkowy. Po każdym telefonicznym wezwaniu wykonawca jest zobowiązany w czasie nie dłuższym niż 2 godziny do podjęcia działań związanych z usuwaniem skutków zimy.
Łącznie wielkość zamówienia wynosi: 1200 godzin efektywnego czasu pracy i 150 godzin nie efektywnego czasu pracy (postój płatny).
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 równe części.
Szacunkowa wielkość zamówienia dla każdej części zamówienia wynosi po:
- 400 godzin efektywnego czasu pracy
- 50 godzin nie efektywnego czasu pracy (postój płatny)
Wszyscy pracownicy wykonawcy winni być przeszkoleni w zakresie przepisów BHP.
Wszystkie szczegóły organizacji pracy i rozliczenia zawarto w projekcie umowy, który to dokument stanowi integralną część niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
Wyłoniony w drodze postępowania wykonawca będzie zobowiązany do stosowania i przestrzegania zasad BHP – P-poż oraz wpływu na środowisko naturalne obowiązujących u zamawiającego. Wykonawca i jego pracownicy zostaną przeszkoleni prze koordynator MPO zgodnie z Instrukcją I/ZSZ-7.4-01-03.

Termin realizacji: od dnia zawarcia umowy do 31 marca 2010 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część zamówienia lub na całość zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków:

1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy,), którzy :
Zadanie II dla każdej części - dysponują minimum 1 ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz zaczepianą rozsypywarkę (rozsiewacz do nawozów) o ładowności nie mniejszej niż 1 500 kg
i nie większej niż 3 000 kg lub samochód ciężarowy o masie całkowitej nie przekraczającej 6 000 kg wyposażony w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz nadwozie piaskarki o ładowności nie większej niż 3 000 kg. Posiadają telefon komórkowy i minimum 2 kierowców z uprawnieniami (prawo jazdy).

Zadanie I i II Podejmą świadczenie usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności przystąpienia do pracy.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu, o których mowa w pkt. 3.
1. aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2] - dla obu części zamówienia ,
3. wykaz sprzętu - wg zał. 4 – dla części nr 2,

4.1 Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.

4. 1.1 Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- zał. nr 1 – formularz ofertowy

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik Wydziału Wywozu i Oczyszczania Zbigniew Czyżniewski - tel. 056 63 98 113.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 05/11/2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 05/11/2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 26.40 zł/netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym

siwzPodmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-10-26 07:04
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-10-26 07:04
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-11-13 13:49
Ilość odsłon: 1674
Repozytorium zmian
drukuj