Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643462
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-11-02
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AB/ZP-21/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Zgniatarka

Numer sprawy: AB/ZP- 21 /09


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa zgniatarki
- hydraulicznej, automatycznej prasy belującej kanałowej na zasadach leasingu operacyjnego z opcją wykupu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa jednej zgniatarki - hydraulicznej automatycznej prasy belującej kanałowej fabrycznie nowej z roku produkcji 2010 przeznaczonej do prasowania wysegregowanych surowców wtórnych z odpadów zbieranych selektywnie i z odpadów komunalnych wraz z jej podłączeniem i przystosowaniem do istniejących przenośników transportujących firmy Horstman i perforatora.
Wymagane warunki leasingu:
• Zamawiający wymaga: 48 miesięcznego okresu leasingu. Raty leasingowe winny być przedstawione w harmonogramie spłat jako równe w całym okresie trwania umowy. Kalkulacja rat leasingowych winna zostać obliczona przez Wykonawcę przy zastosowaniu zmiennego kosztu pieniądza przy stawce WIBOR 1M z dnia wszczęcia postępowania i winna uwzględniać stałą marżę Wykonawcy w okresie obowiązywania umowy.
• zaangażowania środków własnych zwanych czynszem inicjalnym na poziomie 5% wartości netto + podatek VAT przedmiotu zamówienia.
• Zamawiający deklaruje wykup przedmiotu zamówienia w wysokości 6% wysokości początkowej dostarczonego przedmiotu zamówienia.
Zamawiający wymaga ubezpieczenia przedmiotu zamówienia. Koszt ubezpieczenia, nie stanowi kosztu w niniejszym postępowaniu.

CPV: 34.14.45.12
Termin wykonania zamówienia: nie dłuższy niż 4 miesiące (16 tygodni) od daty zawarcia.
Długość okresu rozliczenia za przedmiot zamówienia 48 miesięcy licząc od daty pozytywnego odbioru przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy zapewnią, że dysponują min. 1 punktem serwisowym z min.3 letnim doświadczeniem na terenie kraju (Polski) , oraz wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, (dostawy wykonane po dniu 30/10/2006 r., również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę w formie leasingu operacyjnego o wartości nie niższej niż 500 000 PLN /netto.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [zał. nr 2],

3) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt4 - 8 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt9 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),

5) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

6) wykaz punktów serwisowych z min.3 letnim doświadczeniem na terenie Polski.
7) Ogólne warunki leasingu Wykonawcy
8) Wykaz wykonanych dostaw,
9) Dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

- Oferowane parametry techniczne przedmiotu zamówienia - wg wymagań zawartych w Rozdziale II - Przedmiot zamówienia. Z opisu oferowanego przedmiotu zamówienia musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne i funkcjonalne wyspecyfikowane
w Rozdziale II siwz.
- Projekt umowy leasingu i harmonogramu finansowania przedmiotu zamówienia.
- Oświadczenie, w sprawie przedmiotu zamówienia zawarte w Rozdziale II siwz.

Wykonawca zagraniczny
1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r.
(Dz. U. Nr 188, poz.1155) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty , o których mowa w pkt4 1), 3), 5) siwz, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument o którym mowa w pkt4,3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart.24 ust.1 pkt4-8 ustawy.
2.Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt4, 1), 3),4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt4, 5) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem: kierownik Zakładu Unieszkodliwiania
Odpadów Komunalnych Piotr Możejko tel. 056 655 81 95

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 18/12/ 2009 r.,
godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 18/12/ 2009 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 60 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Wadium: 10 000 PLN

SIWZ będzie dostępna ( nieodpłatnie do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl

po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie do publikacji przekazano drogą elektroniczną dnia 02/11/2009 r.
SIWZ można również uzyskać na pisemny wniosek (za zaliczeniem pocztowym), po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury o niniejsze zamówienie. Termin przekazania siwz- 5 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a
Tel.: 0-22 458 78 01; fax.: 0-22 458 77 00
e-mail: odwołania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : http://www.uzp.gov.pl

Składanie odwołań.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa UZP.

Postępowanie wszczęto dnia 02/11/09


siwz pdf

KRS

NIP

GUS

ZUS

Podatki

Bilans

R-k zysków i strat

REGON

Informacja dodatkowa

Pytania i odpowiedzi z dnia 16/11/2009

W imieniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu w odpowiedzi na Państwa pytania wyjaśniam co następuje:
Pytanie 1: Jaka ilość drutu winna być dostarczona z prasą? W rozdziale II, wyposażenie prasy pkt.5 nie jest to określone.
Odpowiedź 1: Proszę o dostarczenie 10 szpul po 100 kg.
Pytanie 2: Po czyjej stronie (dostawcy czy zamawiającego) jest doprowadzenie zasilania do szafy sterującej prasy?
Odpowiedź 2: Doprowadzenie zasilania do szafy sterującej prasą leży po stronie Wykonawcy, a rozdzielnia znajduje się w rogu hali sortowni (ok. 10 m od miejsca przeznaczonego na montaż prasy).
Pytanie 3: Kto (dostawca czy zamawiający)powinien zdemontować starą prasę pracującą obecnie w linii sortowniczej?
Odpowiedź 3: Wszelkie koszty związane z zdemontowaniem starej prasy pokrywa Wykonawca. Zamawiający deklaruje, że na 10 dni roboczych przed planowaną dostawą przedmiotu zamówienia Zamawiający udostępni Wykonawcy stare urządzenie w celu jego demontażu. Osobą wyznaczoną do kontaktów z Wykonawcą jest Pan Piotr Możejko
- tel. kom. 603407062.
Niniejsze odpowiedzi stanowią treść siwz i należy traktować je jako obowiązujące.
Zamawiający informuje, że termin składania ofert nie ulega zmianie.

Pytania i odpowiedzi z dnia 19/11/2009


W imieniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu przesyłam Państwu wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku ze skierowanym dnia 19.11.2009 r. do Zamawiającego zapytaniem.

1. Czy Zamawiający zgodzi się na dodanie w paragrafie 4 ust.4 umowy, której projekt stanowi załącznik do siwz (Rozdział III) zdania w następującym brzmieniu: „ Postanowienia umowy leasingu, o której mowa w zdaniu poprzedzającym w razie kolizji z zapisami niniejszej umowy będą miały pierwszeństwo”?

Postępowanie prowadzone jest w rygorach ustawy Prawo zamówień publicznych co oznacza, że wszystkie uregulowania w niej zawarte są nadrzędne. Załączony projekt umowy zawiera wszystkie niezbędne z punktu widzenia niniejszego postępowania zapisy, które nie pozostają
w sprzeczności z innymi normami prawnymi i nie będzie zmieniony po wyborze najkorzystniejszej oferty. Wykonawca po zapoznaniu się z treścią projektu winien rozważyć, czy niniejszy projekt nie pozostaje w kolizji z umową leasingu i w przypadku jakichkolwiek niezgodności wystąpić do Zamawiającego z zapytaniem. Ponadto na tym etapie postępowania nie jest znana Zamawiającemu umowa leasingu, ponieważ jej projekt zostanie złożony wraz z ofertą Wykonawcy. W świetle powyższego Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie proponowanego przez Państwo zapisu.

2. Czy w przypadku podmiotów występujących wspólnie o realizację zamówienia, wykonanymi dostawami, o których mowa w pkt. 3 siwz i załącznik nr4 do siwz, może się wykazać jeden
z nich?

Jeżeli wystąpicie Państwo w postępowaniu jako Konsorcjum (zastosowanie ma w tym przypadku art.23 ustawy Pzp opisany w pkt5.1 siwz) to wystarczy, aby wymaganym doświadczeniem zawodowym legitymował się jeden z członków Konsorcjum.

3. Czy w przypadku podmiotów ubiegających się wspólnie o realizację zamówienia dokumenty wymienione w pkt4 ppkt 3,4,5 .

W przypadku gdy o zamówienie ubiega się Konsorcjum dokumenty wymienione w pkt.4 ppkt 1,2,3,4,5, siwz , każdy z członków Konsorcjum składa oddzielnie.

Pytania i odpowiedzi z dnia 02.12.2009

nowy formularz ofertowy

projekt umowy za zamianami 

Wprowadzone zmiany są obowiązujące. Termin sk ładania ofert nie ulega zmianie.

Uwaga: Zmiana terminu składania ofert. Termin składania ofert 06/01/2010 o godz. 10.00

Zmiant terminu składania ofert wynika ze zmiany terści siwz. W pkt 1 siwz Opis przedmiotu zamówienia jest zdanie

- Zamawiający deklaruje  wykup przedmiotu zamówienia w wysokości 6% wartości początkowej przedmiotu zamówienia

ma być: Zamawiający deklaruje  wykup przedmiotu zamówienia w wysokości 25% wartości początkowej przedmiotu zamówienia

siwz - 18.12.2009

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-11-02 09:15
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-11-02 09:15
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-02-01 09:57
Ilość odsłon: 2226
Repozytorium zmian
drukuj