Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4637048
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2009-11-05
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-24/09
rodzaj:dostawy
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Paliwa płynne

Numer sprawy: PP/ZP- 24 /09


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu
przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Paliwa płynne

Przedmiotem niniejszego zamówienia jest sukcesywna dostawa paliw płynnych- oleju napędowego i opałowego lekkiego do magazynów zamawiającego oraz benzyny bezołowiowej.
Planowana wielkość dostaw:
- 650 000 litrów oleju napędowego,
- 10 000 litrów oleju opałowego lekkiego,
- 5400 litrów – benzyna bezołowiowa Pb-95

Termin wykonania zamówienia: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy. 

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, prowadzą działalność gospodarczą i posiadają koncesję na obrót paliwami,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy wykażą ,że z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (wykonane po dniu 5.11. 2006 r. również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 dostawy paliw płynnych o wartości każdej z nich nie niższej niż 1 500 000 PLN (wartość dostaw przedstawiane w innej walucie, niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania) oraz posiadają minimum 2 cysterny z dystrybutorem do transportu paliw oraz wykonawcy, którzy posiadają na terenie Torunia stację paliw w odległości nie większej niż 7 km (dojazd najkrótszą drogą publiczną) od siedziby zamawiającego przystosowaną do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej do 32 ton, czynną całą dobę w niedzielę i święta lub opcjonalnie umożliwiającą tankowanie po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnioną przez zamawiającego osobę w czasie 2 godzin od momentu zgłoszenia.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia, wykażą, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 800 000 PLN

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) aktualna koncesja na prowadzenie działalności w zakresie obrotu paliwami,

3) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych [zał. nr 2],

4) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego, w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt4 - 8 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

5) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust.1
pkt9 u.P.z.p., wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, (dotyczy tylko podmiotów zbiorowych w rozumieniu ustawy z 28 października 2002 r. Dz. U. z 2002 r. Nr 197, poz. 1661 o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary),

6) aktualne zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego oraz właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające odpowiednio, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

7) aktualna (ważna na dzień składania ofert) polisa ubezpieczeniowa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności wystawiony na kwotę nie niższą niż 800 000 zł obejmujący cały okres umowy. W przypadku , gdy ważność ubezpieczenia wygasa w trakcie trwania umowy dostawy wykonawca jest zobowiązany do złożenia dodatkowego oświadczenia, że przedłoży zamawiającemu nową polisę ubezpieczeniową w dniu wygasania dotychczasowego ubezpieczenia,

8) wykaz posiadanego sprzętu i stacji paliw na terenie Torunia,

9) wykaz wykonanych dostaw,

10) dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem dotyczącym stacji paliw wg treści zawartych
w załączniku nr1 do siwz.

Wykonawca zagraniczny
1. Stosownie do treści § 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 października 2008 r.
(Dz. U. Nr 188, poz.1155) w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądać zamawiający od wykonawcy oraz form w jakich te dokumenty mogą być składane, jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument lub dokumenty , o których mowa w pkt4 1), 3), 5) siwz, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnieni, odroczenie lub rozłożenie na raty płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu
- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
Dokument o którym mowa w pkt4,3) składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym wart.24 ust.1 pkt4-8 ustawy.
2.Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.
3.Dokumenty, o których mowa w pkt4, 1), 3),4) powinny być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. Dokument, o którym mowa w pkt4, 5) powinien być wystawiony nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.
4. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się dokumentów, o których mowa powyżej zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem: kierownik Wydziału Technicznego - Kazimierz Witt - tel. 056 63 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 21/12/ 2009 r.,
godz. 10.00

Termin otwarcia ofert 21/12/ 2009 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 60 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

Wadium: 30 000 PLN

SIWZ będzie dostępna ( nieodpłatnie do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po opublikowaniu ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
Ogłoszenie do publikacji przekazano drogą elektroniczną dnia 06/11/2009 r.
SIWZ można otrzymać na pisemny wniosek (za zaliczeniem pocztowym), po uprzednim zgłoszeniu zapotrzebowania osobie odpowiedzialnej za przeprowadzenie procedury o niniejsze zamówienie. Termin przekazania siwz- 5 dni od daty zgłoszenia zapotrzebowania.

Organ odpowiedzialny za procedury odwoławcze
Urząd Zamówień Publicznych
02-676 Warszawa, ul. Postępu 17a
Tel.: 0-22 458 78 01; fax.: 0-22 458 77 00
e-mail: odwołania@uzp.gov.pl,
adres internetowy (URL) : http://www.uzp.gov.pl

Składanie odwołań.
Odwołanie wnosi się do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych w terminie 10 dni od dnia rozstrzygnięcia protestu lub upływu terminu rozstrzygnięcia protestu, jednocześnie przekazując kopię odwołania Zamawiającemu. Złożenie odwołania w placówce operatora publicznego jest równoznaczne z jego wniesieniem do Prezesa UZP.

Postępowanie wszczęto dnia 05/11/09
W dniu 05/11/2009 z uwagi na błąd na stronie TED nie ma możliwości zamieszczenia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. Ogłoszenie zostanie przekazane do publikacji dnia 06/11/2009 r.

Ogłoszenie przekazano do druku w dniu 06/11/2009. Ogłoszenie zostanie opublikowane w ciągu najbliższych 5 dni w bazie TED.

Uwaga. Określono termin wykonania zamówienia w nastąpujący sposób- 12 miesięcy od daty zawarcia umowy, zamiast od daty zawarcia umowy do 31/12/2010. Poprawkę zamieszczono w treści ogłoszenia.

Ogłoszenie opublikowano TED z dnia 10/11/2009 S216-311393 - PL-Toruń: Olej napędowy

SIWZ pdf

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-11-05 11:51
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-11-05 11:51
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-30 13:39
Ilość odsłon: 1183
Repozytorium zmian
drukuj