Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643339
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-11-17
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-26/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dostawa olejów smarnychOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwoty określonej w art.11 ust.8 ustawy Pzp

Przedmiot zamówienia: Dostawa olejów smarnych

Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa olejów smarnych takich jak: oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i hydrauliczno- przekładniowe oraz płyny hamulcowe, smary i płyny niezamarzające, odmrażacze, szampony i środki czyszczące do pielęgnacji karoserii samochodów zgodnie z asortymentem i w szacunkowych wielkościach zgodnych z zapotrzebowaniem Zamawiającego. Zamawiający oczekuje dostaw płynów samochodowych wysokiej jakości i bezpiecznych dla środowiska naturalnego. Zamawiający oczekuje dostaw przedmiotu zamówienia partiami, których wielkość i asortyment będzie wynikał z bieżących potrzeb Zamawiającego.
Całkowity zakres zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz. Wartość zamówienia : 90 600 PLN/NETTO.

CPV: 09.21.00.00-4
Termin wykonania zamówienia: 01/01/2010 – 31/12/2010 r.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy: wykażą , że z należytą starannością wykonali w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania (dostawy wykonane po dniu 16/11/ 2006 r. ) również obecnie wykonywanych świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 1 dostawę płynów samochodowych (oleje lub smary lub płyny niezamarzające lub wszystkie asortymenty łącznie) o wartości nie niższej niż 50 000 PLN/netto (wartość dostaw przedstawiana w innej walucie niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania) oraz, że zrealizują dostawy w terminie 24 godzin (roboczych) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:


Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1. aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2. oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2] - dla obu części zamówienia ,

3. wykaz wykonanych dostaw - wg zał. 4

4. dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie,

5. oświadczenie w sprawie terminu realizacji dostaw –zawarte w zał.1 do siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1. Opis oferowanych dostaw wg zał.4 do siwz .
2. Aktualne karty charakterystyki substancji/preparatu chemicznego dla wszystkich asortymentów, (karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego winny być sporządzone zgodne z Dz. U. z 2007 r. nr215 poz.1588 oraz Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 r.).
3. Dokumenty potwierdzające jakość oferowanych dostaw – certyfikaty, deklarację zgodności
z normą .

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.4, 1) siwz, wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem: kierownik Wydziału Technicznego
Kazimierz Witt - tel. 056 63 141

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 01/12/ 2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 01/12/ 2009 r. godz 10.15, sala 312
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 % .

siwz - pdf

Rozdz. II - opis przedm. zam.

Rozdz. III - projekt umowy

Rozdział II opis przedmiotu zamówienia - aktualny po uwzględnieniu wyjaśnień z dnia 24.11.2009 r.

Pytania z dnia 20.11.2009 r.

W imieniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu przesyłam Państwu wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku ze skierowanym dnia 20.11.2009 r. do Zamawiającego zapytaniem.

Czy Zamawiający dopuszcza złożenie oferty na produkty równoważne dla poz.13, 19, 22, 23 wyszczególnione w rozdziale II – opis przedmiotu zamówienia?

Zamawiający nie dopuszcza innych produktów niż wskazane w Rozdziale II – opis przedmiotu zamówienia.

Wyjaśnienie do siwz
Pozycja 27 – wielkość do zakupu 1400 litrów
Pozycja 12 - ma być Tellus T15

Wyjaśnienie do siwz z dnia 25.11.2009

W imieniu Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Spółka z o. o. w Toruniu przesyłam Państwu wyjaśnienia do treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w związku ze skierowanym dnia 25.11.2009 r. do Zamawiającego zapytaniem.
Czy w pozycji 18 chodzi o smar do centralnego smarowania GREASEN EP 23?


W pozycji 18 zapisano smar do centralnego smarowania GREASEN */N-EP. Zamawiający oczekuje dostawy wskazanego smaru lub produktu równoważnego, czyli o parametrach nie gorszych niż wskazane poniżej.

Charakterystyka - Greasen N-EP 00/000 jest smarem półpłynnym produkowanym w oparciu o mydła litowo-wapniowe w klasie konsystencji NLGI 00/000. Zawiera w swoim składzie dodatki EP oraz poprawiające własności antykorozyjne i antyutleniające. Smar Greasen N-EP 00/000 produkowany jest w oparciu o mineralny olej naftenowy o bardzo dobrych własnościach niskotemperaturowych.
Zastosowania
Smary Greasen N-EP 00/000 jest przeznaczony przede wszystkim do smarowania skojarzeń trących w ciężkich pojazdach użytkowych i autobusach za pomocą centralnych układów smarowania w temperaturach od - 300C do +900C .
Parametry fizyko-chemiczne (Parametry ,Jednostki ,Wartości typowe Greasen N) 
Penetracja po ugniataniu w temperaturze 25°C mm/10 - 410
Penetracja po ugniataniu w temperaturze - 30°C mm/10-  275
Temperatura kroplenia °C - 168
Stabilność mechaniczna, 60°C/4h % (m/m) - 2,9
Odporność na utlenianie, spadek ciśnienia po 100 h w temperaturze 100oC kPa - 53
Powyższe wartości parametrów fizyko-chemicznych są wartościami typowymi.
Wartości rzeczywiste winny być umieszczane na świadectwach jakości dołączanych każdej partii produktu.Postępowanie wszczęto dnia 17/11/09

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-11-17 11:01
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-11-17 11:01
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-17 08:05
Ilość odsłon: 1193
Repozytorium zmian
drukuj