Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643352
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2009-11-19
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-27/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadówOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych z roku produkcji 2009 w 
I klasie jakości pojemników typu MGB wykonanych z tworzyw sztucznych typu PE –HD
w następujących wielkościach i asortymentach:

Typ pojemnika                                                       Wielkość zamówienia  [sztuk]
MGB-120 (BIO)                                                                        500
MGB-240 (BIO)                                                                          50
MGB-120 (komunalne)                                                          800
MGB-240 (komunalne)                                                          200
MGB-60 (komunalne)                                                            390


CPV: 25.22.33.00-3 E 029-2
Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia,
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnione poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia.
Pojemniki winne być zgodne z wymaganiami opisanym w Rozdziale II siwz.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne opisane w siwz – wg opisu w rozdziale II. Zamawiający wymaga załączenia katalogu oferowanych pojemników (katalog lub barwne fotografie).
2) Deklaracja zgodności z normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa .
3) Atest higieniczny PZH.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
Kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 / 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kontroler usług – Dyspozytor – Wojciech Dąbrowski, tel. 56 / 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 30/11/2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 30/11/2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %.

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 19,80 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

Rozdz. II - opis przedm. zam.

Rozdz. III - projekt umowy


Postępowanie ogłoszono dnia 19.11.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-11-19 13:28
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-11-19 13:28
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 14:57
Ilość odsłon: 1178
Repozytorium zmian
drukuj