Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660458
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 12:37:31

Zamówienie publiczne

data:2009-11-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-20/1/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Odsnieżanie i usuwanie oblodzeń. Zimowe utrzymanie ulic, placów i chodników mechaniczne i ręczneOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługi zimowego utrzymania ulic, placów i chodników mechaniczne i ręczne. Zakres – teren Gminy Miasta Toruń, wielkość ok. 78 000 euro.

Zadanie I
Zimowe utrzymanie chodników – usługi świadczone
ręcznie
Zamawiający zleca zimowe utrzymanie chodników i placów na terenie miasta Torunia.
Rejon I – Starówka.
- szacunkowa powierzchnia około 10 000 m2,•
- szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 40.
Rejon II – pozostałe dzielnice miasta
- szacunkowa powierzchnia około 10 000 m2
- szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 40.

Zamawiający zleca wykonanie w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy w tym również w dni ustawowe wolne od pracy, niedzielę i święta usługi odśnieżania i uszarstniania chodników i placów wg harmonogramu Zamawiającego ( dokładny wykaz miejsc) objętych zimowym utrzymaniem. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona przez całą dobę, o ile zaistnieje taka okoliczność.

Zadanie II
Świadczenie usług za pomocą sprzętu mechanicznego


Zamawiający oczekuje świadczenia usług polegających na usuwaniu śniegu i oblodzeń, posypywaniu ulic piaskiem lub innym materiałem uszarstniającym takim jak: sól, chlorek wapnia lub mieszaniny piasku ze solą za pomocą sprzętu mechanicznego. Zamawiający oczekuje świadczenia usług przez wykonawcę
i przy użyciu sprzętu wykonawcy.
Łącznie wielkość zamówienia wynosi: 1200 godzin efektywnego czasu pracy i 150 godzin nie efektywnego czasu pracy (postój płatny).
Zamawiający dokonał podziału zamówienia na 3 równe części .
Szacunkowa wielkość zamówienia dla każdej części zamówienia wynosi po:
- 400 godzin efektywnego czasu pracy
- 50 godzin nie efektywnego czasu pracy (postój płatny)

CPV: 90 21 20 00-6; 90 21 30 00-3

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31 marca 2010 r.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie wybraną przez siebie część zamówienia lub na całość zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków:
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, którzy:
Zadanie II dla części I i II - Dysponują minimum 1 ciągnikiem rolniczym wyposażonym w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz zaczepianą rozsypywarkę (rozsiewacz do nawozów) o ładowności nie mniejszej niż 1 500 kg
i nie większej niż 3 000 kg lub samochód ciężarowy o masie całkowitej nie przekraczającej 6 000 kg wyposażony w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz nadwozie piaskarki o ładowności nie większej niż 3 000 kg. Posiadają telefon komórkowy i minimum 2 kierowców z uprawnieniami (prawo jazdy).
- Zadanie II dla części III dysponują minimum 1 ciągnikiem rolniczym typu C 360 lub równoważny z możliwością podłączenia rozsypywarki typu Piast i sprawną hydraulikę siłową. Posiadają telefon komórkowy i minimum 2 kierowców z uprawnieniami (prawo jazdy).
- Zadanie I i II - Podejmą świadczenie usługi w terminie nie dłuższym niż 2 godziny od momentu zgłoszenia przez zamawiającego konieczności przystąpienia do pracy. Posiadają telefon komórkowy. Pozostaną do dyspozycji zamawiającego w dni robocze, ustawowo wolne od pracy, niedzielę i święta przez cały okres obowiązywania umowy
c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.
2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu:
1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2] - dla obu części zamówienia ,
3) wykaz sprzętu - wg zał. 4 – dla Zadania nr 2 – część I, II, III.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
- zał. nr 1 – formularz ofertowy

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami:
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
Specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 / 63 98 166;
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Specjalista ds. oczyszczania - Zbigniew Czyżniewski –
tel. 56 / 63 98 113.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 02.12.2009 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert 02.12.2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 25,30 zł/netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

Zalaczniki

Projekt umowy


Postępowanie ogłoszono dnia 20.11.2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-11-20 13:14
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-11-20 13:14
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-18 13:38
Ilość odsłon: 1411
Repozytorium zmian
drukuj