Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645534
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2009-11-24
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-28/09
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki metalowe do zbierania odpadów


OGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 056 63 98 119; fax. 056 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Pojemniki metalowe do zbierania odpadów

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych w I klasie jakości metalowych pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów w następujących asortymentach i ilościach:
1.  ZW – 9,5 m3 w ilośći 4 szt.
2.  ZW – 15 m3 w ilości 4 szt.
3.  PA-1100 w ilości 55 szt.

CPV: 44.61.38.00-8 E 029-2
Termin realizacji: daty zawarcia umowy do 31 grudnia 2009 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia,

b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia /*lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, a w szczególności Wykonawcy, a w szczególności wykonawcy, którzy wykonali z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat prowadzenia działalności, ( przed dniem wszczęcia niniejszego postępowania, dostawy wykonane po 23.11.2006 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, co najmniej dwie dostawy, których przedmiotem była dostawa pojemników i/*lub kontenerów metalowych do gromadzenia odpadów o wartości każdej z nich co najmniej 100 000 PLN netto.

c) znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

d) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnione poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.

1) aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,

2) oświadczenie, że wykonawca spełnia warunki określone w art. 22 ustawy i, że nie podlega wykluczeniu z postępowania o zamówienie publiczne na podstawie art.24 ustawy Prawo zamówień publicznych - [zał. nr 2],

3) wykaz wykonanych prac oraz oświadczenie Wykonawcy stwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane należycie – [zał.4].

Warunki dotyczące przedmiotu zamówienia
Opis oferowanego przedmiotu zamówienia - wg treści zawartych w Rozdziale II „ Przedmiot zamówienia”.
Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego

1) Opis oferowanego przedmiotu zamówienia, z którego musi jasno wynikać, że spełnia on wszystkie wymagania techniczne opisana w Rozdziale II siwz,
2) Deklaracja zgodności z normą i certyfikat na znak bezpieczeństwa .

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem:
kontroler usług i dyspozytor – Wojciech Dąbrowski, tel. 056 63 98 121

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03/12/2009 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 03/12/2009 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
oraz w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 18,36 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

SIWZ - pdf

Projekt umowy

Postępowanie wszczęto dnia 24/11/2009 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-11-24 09:41
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-11-24 09:41
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-10 14:58
Ilość odsłon: 1027
Repozytorium zmian
drukuj