Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4415336
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2009-12-07
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:KU/ZP-30/09
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Kompleksowe ubezpieczenie majątku SpółkiOGŁOSZENIE O PRZETARGU NIEOGRANICZONYM

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia. Kompleksowe ubezpieczenie majątku Spółki

Przedmiotem zamówienia jest ubezpieczenie majątku i odpowiedzialności cywilnej Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o. Zakres zamówienia obejmuje:
1. ubezpieczenie mienia od ognia i innych zdarzeń losowych
2. ubezpieczenie mienia od kradzieży z włamaniem i rabunku
3. ubezpieczenie maszyn od uszkodzeń
4. ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej
5. ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
6. ubezpieczeń komunikacyjnych (AC, OC, NNW,)

CPV: 66.51.64.00 - 4
Termin realizacji: 01.01.2010 r. – 31.12.2011r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

Warunki udziału w postępowaniu oraz sposób dokonania oceny tych warunków
1) O udzielenie zamówienia ubiegać się mogą Wykonawcy spełniający warunki zawarte w art.22.1 ustawy:
a) posiadają uprawnienia niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia, prowadzą działalność ubezpieczeniową zgodnie z ustawą z dnia 22 maja 2003 roku o działalności ubezpieczeniowej (Dz. U. z 2003 r., Nr 124, poz. 1151 z późn. zm.), działają w formie Spółki Akcyjnej albo Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych i posiadają zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.
b) posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym
i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia lub przedstawią pisemnie zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia potencjału technicznego i osób zdolnych do wykonania zamówienia, znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,
c) nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie art. 24.ust.1 i 2.

2) Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych poniżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające spełnienie warunków udziału
w postępowaniu.
1. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu z art. 22 ust.1 ustawy Prawo zamówień publicznych z wykorzystaniem wzoru - załącznik nr 4,

2. Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

3. Zezwolenie właściwego organu na prowadzenie działalności ubezpieczeniowej obejmującej przedmiot zamówienia lub - gdy zezwolenie nie jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów - zaświadczenie właściwego organu państwowego, że wykonawca prowadzi działalność ubezpieczeniową obejmującą przedmiot zamówienia.

4. Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzające,
że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, opłat lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1, pkt 4 – 8 oraz pkt 9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

Wykonawca zamieszkały poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
1. Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w pkt 2. powyżej składa dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający odpowiednio, że:
a) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości,
b) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie.
1.1 Dokument, o których mowa w punkcie 1 w podpunktach a) i b), powinien być wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert
2. Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentu, o których punkcie 1 zastępuje się go dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju pochodzenia osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Przepis punktu 1.1.stosuje się odpowiednio.


Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.056 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Justyna Szwed – Kaczyńska broker z firmy Marq Broker – tel. 056 65 85 400, 603 682 542, e-mail: justynak@marqbroker.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 16/12/2009 r., godz. 13.00
Termin otwarcia ofert 16/12/2009 r. godz 13.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl
lub w kasie w siedzibie Zamawiającego w cenie 61,6 zł/ netto +22% VAT lub na pisemny wniosek za zaliczeniem pocztowym.

siwz - pdf  - tylko część prawna

siwz wersja pdf    wraz z załącznikami i umową

Postępowanie wszczęto dnia 07/12/2009r.Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2009-12-07 10:01
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2009-12-07 10:01
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2009-12-21 10:09
Ilość odsłon: 1222
Repozytorium zmian
drukuj