Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4660512
ostatnia edycja treści:
2024-06-14 14:12:58

Zamówienie publiczne

data:2010-01-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:US/P-25/a/09
rodzaj:usługi
tryb:nabór ofert bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przedmiot: Usługi sanitarne


Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie dezynfekcji, dezynsekcji
i deratyzacji w ramach istniejącego „Zintegrowanego programu ochrony obiektów przed szkodnikami sanitarnymi” zgodnie z wymogami systemu jakości HACCP w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Spółka z o.o. ul. Grudziądzka 159, ze szczególnym uwzględnieniem Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych przy ul. Kociewskiej 53.

Ofertę należy składać w sekretariacie Spółki do dnia 11/01/2010 r. do godz.14.00.
Termin związania z ofertą wynosi 15 dni.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyny.
Zamawiający wezwie pisemnie Wykonawcę, którego ofertę uzna za najkorzystniejszą do zawarcia umowy.

I. Powierzchnie objęte wykonywaniem usług

Baza ul. Grudziądzka 159
1. Pomieszczenia zamknięte produkcyjne 4.880 m2
2. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne 1.130 m2
3. Teren otwarty objęty monitoringiem 17.300 m2

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych ul. Kociewska 37-53
1. Pomieszczenia zamknięte produkcyjne (ul. Kociewska 37) 640 m2
2. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne (ul. Kociewska 37) 320 m2
3. Zaplecze techniczne – wiaty magazynowe, place (ul. Kociewska 37) 2.440 m2
4. Pomieszczenia zamknięta produkcyjne – Sortownia Odpadów,
Kompostownia Odpadów Organicznych,
Hala warsztatowo-garażowa (ul. Kociewska 53) 6.100 m2
5. Pomieszczenia zamknięte biurowo-socjalne, (ul. Kociewska 53) 590 m2
6. Zaplecze techniczne – wiaty magazynowe,
place technologiczne, place manewrowe (ul. Kociewska 53) 25.200 m2
7. Składowisko Odpadów (ul. Kociewska 53) 6,6 ha

II. Usługa obejmuje zwalczanie i monitorowanie obecności następujących szkodników:

1. Gryzonie: - mysz (Mus muskulus)
- szczur wędrowny i śniady (Raptus, Raptus norvegicus)

2. Owady : - karaluch wschodni (Blatta orientalis)
- prusak (Blatella germanika)
- mrówka faraona (Monomarius pfaraonis)
- mrówka (Formicide)

3. Zabezpieczenie obiektu przed przenikaniem ptaków

III. Powyższa usługa składa się z:

Monitoringu zakładu (comiesięczna kontrola stanu obiektu pod katem obecności szkodników – za pomocą wywiadu, lustracji wzrokowej i przeglądu systemu).

1. Prowadzenie comiesięcznego przeglądu punktów kontrolnych:
- stacje trutek 70 szt.
- lampy owadobójcze 6 szt.
- trapity 20 szt.
2. Wymiana i uzupełnianie preparatów, usuwanie resztek, naprawy, oznakowania itp.
3. Wykonywanie zabiegów interwencyjnych -zwalczanie muszki octowej, os, muszki owocowej (poza cyklami miesięcznymi) w ciągu 3 godzin od zgłoszenia.
4. Pomoc w ochronie i zainstalowaniu systemu ochrony przed ptakami (pułapki)
5. Stałe konsultacje z kierownictwem Zakładu i przekazywanie zaleceń mających na celu poprawę stanu sanitarnego.
6. Dyspozycyjność dla organów kontrolnych SANEPID-u, wykonywanie zaleceń.
7. Informacje o aktualnym stanie populacji szkodników.
8. Wskazywanie braków budowlanych związanych z zapewnieniem owado i szczuroszczelności.
9. Wskazywanie zaniedbań sanitarno-higienicznych zabezpieczenia przed szkodnikami.
10. Prowadzenie pełnej dokumentacji prowadzonych czynności:
- harmonogram częstotliwości zabiegów
- tabele kontroli trutek na gryzonie
- tabele kontroli lamp owadobójczych
- karty charakterystyki pobierania trutki
- protokoły lustracji terenu
- protokoły konsultacji i zaleceń dla zakładu
- raporty z dezynsekcji i deratyzacji inwestycyjnych
- protokoły dodatkowe w przypadku opisywania zdarzeń nie przewidzianych
- protokoły utylizacji padłych gryzoni

Protokoły powinny zawierać:
- rodzaj użytego środka
- karta charakterystyki substancji szkodliwych
- wykaz preparatów dopuszczonych do użytku


IV. Zabiegi dezynfekcji – Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – składowisko odpadów.

- w okresie zimowym (5 miesięcy) dwa razy w tygodniu
- w okresie letnim (7 miesięcy) trzy razy w tygodniu

Eksploatacja nowej niecki składowiska rozpocznie się od 01.01.2010 r. Początkowo eksploatowana będzie jedna kwatera robocza o powierzchni xxxx m2.

V. Zabiegi dezynsekcji – Baza (ul. Grudziądzka159), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ul. Kociewska 53) – hale produkcyjne, place technologiczne i manewrowe, pryzmy, zaplecze socjalne oraz techniczne:

- 4 razy w roku (1 raz na kwartał)

VI. Zabiegi deratyzacji – Baza (ul. Grudziądzka 159), Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych (ul. Kociewska 53) – hale produkcyjne, place technologiczne i manewrowe, pryzmy, zaplecze socjalne oraz techniczne:

- 12 miesięcy (1 raz w miesiącu)

VII. Okres świadczenia usługi

Od daty zawarcia umowy do 31.12.2010 r.

Rozdział II  Wymagania stawiane wykonawcy

1. Koncesja, zezwolenie lub licencja na podjecie działalności gospodarczej w zakresie
objętym zamówieniem. W celu spełnienia wymagań wykonawca przedstawi
pozwolenia na obrót i stosowanie preparatów toksycznych (żądanie posiadania
pozwolenia na stosowanie trucizn o najwyższej toksyczności)

2. Wykaz wykonywanych w ciągu ostatnich trzech lat usług tożsamych z przedmiotem
Zamówienia

3. Zaświadczenie podmiotu uprawnionego do kontroli jakości, potwierdzającego
że wykonawca spełnia określone wymogi jakościowe w zakresie świadczenia usług
będących przedmiotem zamówienia lub równoważnych dokumentów
potwierdzających jakość świadczonych usług.

4. Polisę lub inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest
ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności
gospodarczej (oryginał lub kopia poświadczona za zgodność z oryginałem przez
wykonawcę lub upoważnioną przez niego osobę)

5. Zobowiązanie wykonawcy do wykonywania usług własnym transportem, własnym
sprzętem i własnymi środkami.

6. Wykonawca nie może zlecać wykonywania usług podwykonawcy.

7. Wykonawca powinien posiadać siedzibę i zaplecze socjalno-techniczne na terenie
miasta Torunia.

8. Wykonawca winien posiadać certyfikaty unijne w zakresie systemu jakości HACCP,
obrotu PEST-CONTROL.

9. Zobowiązanie wykonawcy do zabiegów interwencyjnych w ciągu 3 godzin od
zgłoszenia przez zamawiającego.

10. Oświadczenie, że wykonawca zapoznał się i akceptował warunki niniejszej
specyfikacji.


Potrzebne urządzenia do zabiegów dezynsekcji i dezynfekcji:

- butle ręczne do oprysku drobno i grubokropelkowego
- aparaty spalinowe – fumigatory do nanoszenia preparatów o strukturze
drobnokropelkowej
- atomizery elektryczne do nanoszenia preparatów o strukturze drobnokropelkowej
w pomieszczeniach i halach
- urządzenie do monitorowania i stwierdzenia obecności gryzoni w przestrzeniach
zamkniętych, otworach, budynkach – oparte na podczerwieni z możliwością nagrania
i odtworzenia obrazu
- myjki ciśnieniowe / 100 – 130 atm/ w niektórych pracach potrzebne do oczyszczenia
powierzchni przed zabiegiem dezynfekcji i dezynfekcji.

Promowane środki dezynsekcyjne:

- nowej generacji – ulegajace biodegradacji z grupy IV tzn. środków praktycznie
nieszkodliwych.
K – Othrine 2,5 Flov / deltametryna 2,5% /, Fendona /alfacypermetryn 60g/l /,
Alfasep Super Kil /alfacypermetryna 10% /, Responsar 2,5 S.C. /beta-cyflutryna 2,5%,
Trebon Mega 20WP /etofenpros 20%/, Świeca dymna COOPEX /permetryna 13,5%/,
Penta 250 FS /imidakloprid 10%/, Żele na karaczany – Uraken, Maxforce, pułapki na
osy, pułapki trapity, lepy na muchy oraz inne zgodnie z aktualnym Atestem,
Zezwoleniem i Kartą charakterystyki.

Promowane środki deratyzacyjne:

- nowej generacji – na bazie substancji czynnej brodifacoum / Kierat KB, Murin
Facoum/, polbrodifacoum / rat Kiler Perfekt, /flocoumafen / Storm /bromadiolone/
Bros kostka, Racumin pasta i kostki oraz Atrap na bazie płatków owsianych
i substancji smakowo wabiącej – trutka wykonywana przez zakład na bazie
koncentratu Atrxu /kumatox 076%/ i pokarmu / ryba wędzona, masło orzechowe
i inne produkty będące recepturą zakładu opartą na wieloletnim doświadczeniu.

Środki dezynfekcyjne:

- Biogen, Virkon, Śmieciotox,

Zamawiający uwzględnia prośbę Oferenta o przedłużenia czasu na składanie ofert z uwagi na fakt, że rozdział wymagania stawiane wykonawcom był niedostępny z przyczyn technicznych.  

Ponownie umieszczono rozdział wymagania stawiane wykonawcy.  Jednocześnie informujemy, że termin składania ofert przesunieto na dzień 12.01.2010 r do godz.14.00

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-01-06 08:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-01-06 08:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-01-22 12:24
Ilość odsłon: 1686
Repozytorium zmian
drukuj