Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643347
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-03-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:US/P-05/2010
rodzaj:usługi
tryb:zapytanie ofertowe - bez zastosowania przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych
przedmiot: Płoszenie dzikiego ptactwa metodami sokolniczymi

Przedmiotem zamówienia jest usługa płoszenia ptactwa metodami sokolniczymi, polegająca na odstraszaniu ptactwa żerującego na składowisku odpadów z wykorzystaniem metod sokolniczych.

Termin i miejsce realizacji zamówienia

1. Termin realizacji zamówienia – 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

2. Miejsce realizacji zamówienia: Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu, ul. Kociewska 47-53

Szczegółowe wymagania co do przedmiotu zamówienia

1. Wykonawca płoszyć będzie ptaki stosując metody sokolnicze z zastosowaniem ptaków drapieżnych. Minimalna wymagana obecność ptaka drapieżnego na terenie Zakładu – 2 dni w tygodniu.
Ptaki mogą być płoszone również za pomocą innych dostępnych i skutecznych metod - stosując sygnały dźwiękowe naśladujące głos ptaków drapieżnych, stosując urządzenia hukowe i świetlne lub przy pomocy psów.

2. Wykonawca powinien wykonać przedmiot zamówienia wykorzystując sokolników, którzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia sokolnicze Polskiego Związku Łowieckiego oraz decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego.

3. Wykonawca samodzielnie zainstaluje na swój koszt urządzenia dźwiękowe do odstraszania ptaków.

4. Wykonawca samodzielnie zorganizuje zaplecze dla ptaków drapieżnych.

5. Istnieje możliwość przeprowadzenia wizji lokalnej w miejscu świadczenia usługi (po wcześniejszym ustaleniu terminu z Zamawiającym).

6. Wszelkie działania prowadzone przez Wykonawcę muszą być zgodne z obowiązującymi przepisami – zwłaszcza prawa ochrony środowiska, prawa łowieckiego oraz BHP.

7. Wykonawca nie ma obowiązku wykonywania umowy przy wykorzystaniu zwierząt jedynie gdy nie zezwalają na to warunki pogodowe (np. zawieje i zamiecie śnieżne, porywisty wiatr, silne ulewy, gęsta mgła). Wykonawca jest zobowiązany do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Zamawiającego.

8. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dobór i skuteczność metod płoszenia ptactwa.

Dokumenty potwierdzające, że oferowane usługi odpowiadają wymaganiom Zamawiającego 1. Zaświadczenie ukończenia z pozytywnym wynikiem kursu sokolniczego
2. Dokument potwierdzający zarejestrowanie ptaków, które będą brały udział w wykonywaniu zamówienia w starostwie powiatowym
3. Decyzję wydaną przez Ministra Środowiska na łowienie zwierzyny przy użyciu ptaka łowczego dla osoby (osób) które będzie wykonywała zamówienie.
4. Aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
5. Opis metody przedmiotu zamówienia.

Okres związania ofertą wynosi 15 dni.
Termin składania ofert – 08/03/2010 r.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn. 

W niniejszym postępowaniu nie mają zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
załączniki:

formularz ofertowy

projekt umowy

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-03-01 07:39
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-03-01 07:39
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-03-19 08:42
Ilość odsłon: 1491
Repozytorium zmian
drukuj