Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643370
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-03-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:OS/ZP-05/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ogumienie samochodowe


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Ogumienie samochodów

Opis przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy opon nowych i regenerowanych, dętek i ochraniaczy dętek w następujących asortymentach i ilościach:
- opony bezdętkowe radialne samochodowe – 214 szt.
- opony dętkowe radialne samochodowe -114 szt.
- opony dętkowe ciągnikowe, rolnicze, przemysłowe, budowlane -54 szt.
- dętki samochodowe, ciągnikowe i do przyczep- 123 szt.
- ochraniacze dętek – 72 szt.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, rodzaje oczekiwanych asortymentów i wielkość dostaw zawarto w rozdziale II siwz

CPV: 19.51.11.00-2 – ochraniacze kół; 19.51.12.00-3 dętki;
34.35.21.00-0 opony do pojazdów ciężarowych

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1 pkt pkt.7.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:

1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, tj.; którzy prowadzą zarejestrowaną działalność w zakresie objętym przedmiotem zamówienia,
2. posiadania wiedzy i doświadczenia - zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: którzy są zdolni realizować zamówienia częściowe w terminie 2 dni roboczych od daty zgłoszenia zapotrzebowania przez Zamawiającego.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku
w tym zakresie,
5. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp,

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1) z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: tj.: aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
3. Oświadczenie w sprawie realizacji dostaw w terminie 2 dni roboczych wg treści w zawartych w Rozdziale II siwz „Przedmiot zamówienia”

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadaj wymogom określonym przez zamawiającego
1. O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Zamawiającego, a w szczególności wykażą, że oferowane opony posiadają świadectwa homologacji.
2. W celu wykazanie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Wykonawca winien przedłożyć:
- oświadczenie, że oferowane opony posiadają świadectwo homologacji,
- opis oferowanego asortymentu wg. tabeli Rozdziału II siwz „Przedmiot zamówienia”.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kazimierz Witt, tel. 56 63 98 141.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 24/03/2010 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 24/03/2010 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek
w kasie w siedzibie zamawiającego.
siwz

Opis przedmiotu zamowienia

Zalaczniki

Projekt umowy

Postępowanie ogłoszono dnia 08.03.2010 r.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-03-08 12:42
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-03-08 12:42
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-04-09 10:11
Ilość odsłon: 1053
Repozytorium zmian
drukuj