Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643403
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-05-10
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:SU/ZP-06/2010
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Sprzątanie i zamiatanie ulic

Przedmiot zamówienia: Sprzątanie i zamiatanie ulic
CPV: 90 61 00 00 -6


Przedmiotem zamówienia jest oczyszczenie ręczne chodników, parkingów oraz przejść podziemnych na terenie miasta Torunia znajdujących się poza obszarem Zespołu Staromiejskiego. Przez oczyszczanie rozumie się usunięcie piasku i drobnych odpadów (zanieczyszczeń) widocznych gołym okiem oraz przerostów traw i chwastów na całej powierzchni poddanej oczyszczaniu. Przedmiot zamówienia będzie realizowany zgodnie z harmonogramem ( określającym położenie i wielkość oczyszczanej powierzchni oraz częstotliwość jej oczyszczania) stanowiącym załączniki do w/w specyfikacji. Odpady wytworzone w wyniku oczyszczenia zbierane będą do worków foliowych opatrzonych logo MPO Sp. z o.o. dostarczonych przez zamawiającego w ilości 1 szt.
na 1000 m2 oczyszczonej powierzchni. Wykonawca zapewni pojazd do transportu odpadów zebranych z oczyszczonego terenu do kontenera znajdującego się na terenie bazy MPO Sp. z o.o. przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu.
Przedmiot zamówienia obejmuje oczyszczenie chodników i parkingów oraz przejść podziemnych o łącznej powierzchni 157 124,32 m2 jednorazowego w tym:
- chodniki komunalne - 100 231,32 m2,
- parkingi komunalne - 54 175,00 m2,
- przejścia podziemne - 2718,00 m2.
Pakiet I obejmuje oczyszczanie chodników komunalnych i parkingów o łącznej powierzchni oczyszczanej jednorazowo 87 425,82 m2 w tym:
1. Chodniki komunalne - 43 706,82 m2 w tym:
- Podgórz i Rudak - 16 736,30 m2,
- Przedmieście Bydgoskie i Wrzosy - 26 970,52 m2,
2. Parkingi komunalne na Przedmieściu Bydgoskim - 43 719,00 m2,

Pakiet II obejmuje oczyszczanie chodników komunalnych, parkingów i przejść podziemnych o łącznej powierzchni 69 698,50 m2 w tym:
1. Chodniki komunalne - 56 524,50 m2 w tym:
- Przedmieścia Chełmińskie + Jakubskie i Mokre – 38 447,50 m2,
- Działki PZWN, Kaszczorek i Bielawy - 18 077,00 m2,
2. parkingi komunalne na Przedmieściach Chełmińskim, Jakubskim i Mokrym - 10 456,00 m2,
3. Przejścia podziemne 4 lokalizacje - 2 718,00 m2.
Szczegółowy harmonogram oczyszczania Zamawiający przekaże wykonawcy z którym zostanie zawarta umowa przed przystąpieniem do realizacji usługi.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.10.2010 r.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1 pkt pkt.6.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością przynajmniej jednej usługi sprzątania i zamiatania ulic (w warunkach zimowych lub letnich) w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 50 000 zł/netto (dotyczy każdej części zamówienia).
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie usług.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawcy winni udokumentować, że dysponują minimum jednym pojazdem samochodowym do transportu ludzi i sprzętu i minimum 4 osobami na stanowiskach robotniczych mogącymi wykonać niniejsze zamówienie,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, wykonawcy winni udokumentować ,że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 40 000 PLN.
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .
Uprawnienie to nie obejmuje warunku posiadania uprawnień oraz potencjału ekonomicznego. Te warunki musi spełnić sam wykonawca.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu

1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2, oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
1.1. wykaz wykonanych lub wykonywanych usług (min1 o wartości minimum
50 000 zł) i dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi
zostały wykonane z należytą starannością - Rozdział III zał.6
1.2. wykaz narzędzi i osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu
zamówienia - Rozdział III zał.7
1.3. oświadczenie w sprawie posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności
cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej - Rozdział III
zał.5.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1)
z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
2.1. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 uPzp – zał3.1 siwz
2.2. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku ,o którym mowa w pkt11
siwz , polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że
w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z 
postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą
dokumentów wymienionych w pkt.11 niniejszej siwz dotyczących każdego
z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części
zamówienia.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadaj wymogom określonym przez zamawiającego

W celu wykazanie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Wykonawca winien przedłożyć:
1) parafowany wzór umowy wraz z oświadczeniem zawartym w zał.4 do niniejszej siwz.
2) Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy „ z wykorzystaniem wzoru - zał.1


Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Zbigniew Czyżniewski - tel. 56 63 98 113.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 18/05/2010 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 18/05/2010 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %
Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

SIWZ - pdf

Opis przedmiotu zamówienia

Formularze

Wzór umowy - pdf

pakiet 1

pakiet 2

Wyjaśnienia do obliczenia wartości

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-05-10 06:40
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-05-10 06:40
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-05-25 11:14
Ilość odsłon: 1781
Repozytorium zmian
drukuj