Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645632
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-05-28
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PM/ZP-08/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Nowe pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów i remont pojemników i kontenerów będących w eksploatacji

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Nowe pojemniki i kontenery do gromadzenia odpadów i remont pojemników i kontenerów będących w eksploatacji.

CPV: 44.61.38.00-8


Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie gromadzonych w następujących asortymentach i ilościach: kontenery typu ZW-28 - 7,5 m3 w ilości 4 sztuk, kontenery typu KP -7 - 6,5 m3 w ilości 4 sztuk i pojemniki typu PA-1100 w ilości 273 sztuk
i remont 100 sztuk pojemników typu PA - 110 do odpadów gromadzonych selektywnie, 100 sztuk pojemników typu PA – 1100 do gromadzenia odpadów komunalnych i 30 sztuk kontenerów typu KP/ZW będących w eksploatacji.


Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć jedną ofertę na dowolnie wybrany pakiet lub na całość zamówienia wg. następującego podziału:

Pakiet I – dostawa nowych pojemników i kontenerów
Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pojemników i kontenerów przeznaczonych do gromadzenia odpadów komunalnych zmieszanych i selektywnie gromadzonych w następujących asortymentach i ilościach: kontenery typu ZW-28 - 7,5 m3 w ilości 4 sztuk, kontenery typu KP -7 - 6,5 m3 w ilości 4 sztuk i pojemniki typu PA-1100 w ilości 273 sztuk


Pakiet II – naprawa pojemników i kontenerów
Przedmiotem zamówienia jest remont 100 sztuk pojemników typu PA - 110 do odpadów gromadzonych selektywnie, 100 sztuk pojemników typu PA – 1100 do gromadzenia odpadów komunalnych i 30 sztuk kontenerów typu KP/ZW będących w eksploatacji.


Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2010 r.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1 pkt pkt.6.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
I. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum dwóch dostaw pojemników i/*lub kontenerów metalowych okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie
o wartości minimum 150 000 zł/netto. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i do świadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp, poprzez złożenie oświadczenia wg treści zawartej w Rozdziale III zał.2 .

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2, oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
1.1. wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw pojemników i/*kontenerów
metalowych (min2 o wartości minimum 150 000 zł/netto) i dokumenty
potwierdzające, że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane z należytą
starannością - Rozdział III zał.6 .
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1)
z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
2.1. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 uPzp – Rozdział III zał3.1 siwz
Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadaj wymogom określonym przez zamawiającego.
W celu wykazanie, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Wykonawca winien przedłożyć:
1. Parafowany wzór umowy wraz z oświadczeniem zawartym w Rozdziale III, zał.4 siwz,
2. Wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy „ z wykorzystaniem wzoru - Rozdział III, zał.1 siwz, (w przypadku składania ofert na obie części zamówienia wykonawcy winien złożyć
oddzielne formularze dla każdej części),
3. Oświadczenie – Rozdział III zał. 7.1 i specyfikacja techniczna oferowanych pojemników i kontenerów – w przypadku oferty na dostawę nowych pojemników
i kontenerów, deklaracja zgodności z normą, certyfikat na znak bezpieczeństwa.
4. W przypadku ofert na remont pojemników i kontenerów zamiast dokumentów opisanych w pkt.3 wykonawca winien złożyć podpisany załącznik nr 7zawarty w Rozdziale III siwz.


Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Wojciech Dąbrowski - tel. 56 63 98 121.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10/06/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 10/06/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.
SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl  lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdiał II - opis przedmiotu zamówienia

Rys. 1

Rys. 2

Rys. 3

Rys. 4

Rozdział III - formularze

Rozdział IV - wzór umowy

Postępowanie ogłoszono dnia 28.05.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-05-28 12:50
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-05-28 12:50
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-06-21 12:55
Ilość odsłon: 2944
Repozytorium zmian
drukuj