Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645492
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-06-30
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:CzZ/ZP-09/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Części zamienne i akcesoria do samochodów marki: JELCZ, STAR, VOLVO

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa części zamiennych i akcesoriów do samochodów marki
Jelcz, Star, Volvo.

CPV: 34 30 00 00-0
Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna dostawa transportem i na koszt Wykonawcy do magazynu Zamawiającego zlokalizowanych w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159 części zamiennych nowych do samochodów specjalizowanych m. Star SMW typ 1142 Turbo; Jelcz typ P422K, Jelcz typ 315/325, Volvo typ FM9 i akcesoriów samochodowych takich jak: żarówki samochodowe, chemia samochodowa, przewody samochodowe, materiały do cięcia i szlifowania, smarowniczki, ujętych w specyfikacjach asortymentowo – ilościowych. Zamawiający oczekuje w ramach świadczenia przedmiotu zamówienia utworzenia na terenie magazynu Zamawiającego w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy „depozytu” dla części zamiennych ujętych w specyfikacjach asortymentowo- ilościowych zawartych w Rozdziale II siwz – Opis przedmiotu zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Każdy wykonawca może złożyć ofertę na dowolnie przez siebie wybraną część lub na całość zamówienia.
Pakiet nr 1 – części do pojazdów STAR typ SMW 1142 Turbo - (zał.1 Rozdział II)
Pakiet nr 2 – części do pojazdów Jelcz typ P422K (zał.2 Rozdział II)
Pakiet nr 3 – części do pojazdów JELCZ typ 315/325 (zał.3 Rozdział II)
Pakiet nr 4 – części do samochodu VOLVO typ FM9 (zał.4 Rozdział II)
Pakiet nr 5 – żarówki samochodowe, chemia samochodowa, przewody samochodowe, materiały do cięcia i szlifowania, smarowniczki (zał.5 Rozdział II).

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.
Dopuszcza się składanie ofert częściowych dla jednej lub wielu części zamówienia.

Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art. 67 ust.1 pkt. pkt.6.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udział w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
- posiadania wiedzy i doświadczenia; Zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wykonawcy, którzy mogą wykonać dostawy częściowe
w terminie 24 godzin od zgłoszenia zapotrzebowania ,
- sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
- nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp, poprzez złożenie oświadczenia wg treści zawartej w Rozdziale III zał.2

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1) z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku, gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz.
3. Oświadczenie zał.5 Rozdział III Formularze – w sprawie realizacji dostaw.
4. Jeżeli wykonawca polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych powyżej dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
5. Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.2 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadaj wymogom określonym przez zamawiającego.
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą ofertę i wykażą, że oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania jakościowe stawiane przez Zamawiającego. W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom, Wykonawca winien przedłożyć:
- parafowany wzór umowy,
- wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy „z wykorzystaniem wzoru - zał.1, (w przypadku składania ofert na wszystkie części zamówienia wykonawca winien złożyć oddzielne formularze dla każdej części).
- opis przedmiotu zamówienia – wypełniony i podpisany załącznik nr 1,2,3,4,5 i 1a,3a,4a,5a Rozdział II w zależności od Pakietu, który wykonawca ma zamiar realizować.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik Działu Technicznego
Kazimierz Witt - tel. 56 63 98 141.


Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 14/07/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 14/07/2010 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdz. II - opis przedmiotu zamówienia

Zal. 6

Rozdz. III - formularze

Rozdz. IV - projekt umowy - pdf

Materiały pomocnicze tylko do wyliczenia ceny:

zalacznik nr 1

zalacznik nr 2

zalacznik nr 3

zalacznik nr 4

zalacznik nr 5
                                                                       Postępowanie ogłoszono dnia 30.06.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-06-30 08:16
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-06-30 08:16
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-26 14:15
Ilość odsłon: 1604
Repozytorium zmian
drukuj