Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4391051
ostatnia edycja treści:
2024-05-16 09:59:35

Zamówienie publiczne

data:2010-07-06
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:NP/ZP-10/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Nadwozie samochodowe - automatyczna posypywarka samochodowa z układem zraszania środka uszarstniającego solanką

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa nadwozia samochodowego – automatycznej posypywarki samochodowej z układem zraszania środka uszarstniającego.

CPV: 34 20 00 00-9

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nadwozia samochodowego - automatycznej posypywarki samochodowej z układem zraszania środka uszarstniającego solanką - fabrycznie nowej z roku produkcji 2010.
Opis przedmiotu zamówienia zawarto w Rozdziale II siwz pod nazwą „ Opis przedmiotu zamówienia”.
Zobowiązania stron zawarto w projekcie umowy, który stanowi integralną częścią siwz.
Zapisy zawarte w niniejszym projekcie należy brać pod uwagę przygotowując ofertę.

Termin realizacji: 30 dni od daty zawarcia umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia oferty równoważnej.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art. 67 ust.1 pkt. pkt.6.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału
w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, wykonawcy winni udokumentować posiadanie
wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum jednej dostawy nadwozi samochodowych przeznaczonych do rozsypywania piasku lub soli w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 100 000 zł/netto. W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i do świadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj.: zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie,
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp,

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt.1) z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
- aktualny odpis właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji
działalności gospodarczej. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich
wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert,
3. Wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające należyte wykonanie wskazanych w wykazie dostaw.
4. Ofertę należy przygotować zgodnie z pkt.3 niniejszej siwz.
5. Wykaz osób uprawnionych do podpisywania oferty i podejmowania zobowiązań
w imieniu wykonawcy (poza osobami wymienionymi w dokumencie dopuszczającym wykonawcę do obrotu prawnego) – pełnomocnictwo. Treść pełnomocnictwa powinna dokładnie określać zakres umocowania.
6. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku , o którym mowa w pkt.11 siwz , polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z ofertą dokumentów wymienionych w pkt.11 niniejszej siwz dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.
7. Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.2 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiadaj wymogom określonym przez zamawiającego.
O udział w postępowaniu mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy wykażą, że oferowany przez wykonawcę przedmiot zamówienia spełnia wymagania stawiane przez Zamawiającego, tj.:
- formularz ofertowy wg zał.1 siwz, oświadczenie z zał. nr.5
- warunki serwisu i gwarancji,
- certyfikat CE,
- opis oferowanego przedmiotu zamówienia wg tabeli Rozdział II „Opis przedmiotu
zamówienia”,
- parafowany i podpisany projekt umowy.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem –
kierownik Działu Technicznego Kazimierz Witt - tel. 56 63 98 141.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 16/07/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 16/07/2010 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ będzie dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl po ogłoszeniu w BZP lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdział II - opis przedmiotu zamówienia

Rozdział III - formularze

Rozdział IV - projekt umowy

                                                      Postępowanie ogłoszono dnia 06.07.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-07-06 09:35
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-07-06 09:35
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 14:51
Ilość odsłon: 995
Repozytorium zmian
drukuj