Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643301
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-07-08
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-11/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Pojemniki z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa pojemników z tworzyw sztucznych do gromadzenia odpadów.

CPV: 25.22.33.00-3 E029-2

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych wykonanych z polietylenu niskociśnieniowego wysokiej gęstości typu PE- HD pojemniki przeznaczone do gromadzenia odpadów komunalnych i selektywnie gromadzonych w następujących asortymentach
i ilościach:

- PA – 1100 (szkło kolorowe) – 20 szt.
- PA – 1100 (szkło bezbarwne) – 60 szt.
- MGB - 360 (komunalne) – 100 szt.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.

Termin realizacji: 6 tygodni od daty zawarcia umowy.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością wykonanie minimum jednej dostawy pojemników do gromadzenia odpadów okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 30 000,00 zł (netto) W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw,
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań,
4. nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp, poprzez złożenie oświadczenia wg treści zawartej w Rozdziale III zał.2
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
- wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw pojemników i dokumenty
potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane z należytą
starannością - Rozdział III zał.6.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt.1) z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez zamawiającego:
W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Wykonawca winien przedłożyć:
- parafowany wzór umowy wraz z oświadczeniem zawartym w zał.4 do niniejszej siwz,
- wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” z wykorzystaniem wzoru - zał.1
- Oświadczenie – Rozdział III zał.7 specyfikacja techniczna oferowanych pojemników oraz deklaracja zgodności z normą, certyfikat na znak bezpieczeństwa, atest PZH, katalog oferowanych pojemników lub barwne fotografie. Z przedłożonych dokumentów musi jasno wynikać, że oferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie wymagania stawiane przez zamawiającego i określone w Rozdziale II siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem –
Dyspozytor – kontroler usług Wojciech Dąbrowski - tel. 56 63 98 121.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 19/06/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 19/06/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdz. II - opis przedmiotu zamówienia - pdf

Rozdz. III - formularze

Rozdz. IV - projekt umowy - pdf

                                                                             Postępowanie ogłoszono dnia 08.07.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-07-08 10:31
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-07-08 10:31
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-07-30 14:51
Ilość odsłon: 1092
Repozytorium zmian
drukuj