Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643399
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-07-20
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UT/ZP-13/2010
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Transport odpadów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługa transportu odpadów

CPV: 90.51.20.00-9

Przedmiotem zamówienia jest usługa transportu odpadów komunalnych zgromadzonych na terenie placu składowego, będącego częścią Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Toruniu przy ul. Kociewskiej 37/53, do miejscowości Niedźwiedź k/Wąbrzeźna. Przewidywana ilość odpadów do przetransportowania w okresie realizacji usługi wynosi
około 1500 Mg. Usługa obejmuje wywóz zgromadzonych odpadów cyklicznie przez okres od 5 do 10 dni w miesiącu, minimum dwoma samochodami po dwa kursy dziennie. Przewidywana łączna ilość kilometrów wynosi 20.000. Zamawiający w terminie 2 dni przed planowaną datą świadczenia usługi w sposób pisemny (faksem lub pocztę elektroniczną) zgłosi wykonawcy zapotrzebowanie na niezbędny transport. Usługa będzie realizowana od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00. – 15.00. Załadunek odpadów na samochody wykonawcy obywać się będzie sprzętem załadunkowym zamawiającego i na koszt zamawiającego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1pkt.6.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1.1. posiadania uprawnień do wykonania określonej działalności lub czynności
tj.: posiadaniem uprawnień na wykonywanie krajowego transportu
drogowego rzeczy i transportu odpadów na terenie województwa
Kujawsko- Pomorskiego.
1.2 posiadania wiedzy i doświadczenia, tj.: zamawiający w tym warunku nie precyzuje
szczegółowych wymagań,
1.3 dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do 
wykonania zamówienia, tj. dysponowaniem minimum 3 samochodami
samowyładowczymi o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 25m3 i 
ładowności nie mniejszej niż 24Mg wraz z obsługą .
1.4 sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wykonawcy, którzy posiadają wymagane
prawem ubezpieczenie komunikacyjne w zakresie OC i OC przewoźnika
drogowego na kwotę minimum 100 000 PLN.
1.5 nie podlegania wykluczeniu z postępowania na podstawie art.24 u Pzp, poprzez złożenie oświadczenia wg treści zawartej w Rozdziale II zał.2
Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 oraz następujące dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
1.1 oświadczenie wykaz sprzętu - Rozdział II zał.6.
1.2 licencja na wykonywanie krajowego transportu rzeczy,
1.3. decyzja - pozwolenie na transport odpadów na terenie województwa
Kujawsko-Pomorskiego.
1.4 oświadczenie dotyczące ubezpieczenia komunikacyjnego- - Rozdział II - zał.5.
2. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art.24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt.1)
z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku:
2.1 aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy,
jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia
ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności
gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach wyszczególnionych powyżej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez zamawiającego:
W celu wykazania, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymaganiom Wykonawca winien przedłożyć:
- parafowany wzór umowy wraz z oświadczeniem zawartym w zał.5 do niniejszej siwz,
- wypełniony i podpisany „Formularz ofertowy” z wykorzystaniem wzoru - zał.1

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik Sekcji Gospodarki Odpadami –
Zdzisław Pierzchalski - tel. 56 623 19 55.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 28/07/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 28/07/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

formularze

projekt umowy - pdf

                                                                                 Postępowanie ogłoszono dnia 20.07.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-07-20 10:43
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-07-20 10:43
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-08-03 10:15
Ilość odsłon: 1150
Repozytorium zmian
drukuj