Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643481
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-09-09
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UO/ZP-14/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Unieszkodliwianie odpadów

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługa unieszkodliwiania odpadów

CPV: 90.40 00 00-1

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług polegających na przyjęciu do zagospodarowania w procesie odzysku bądź unieszkodliwiania poprzez ich biologiczną obróbkę (przetworzenie) odpadów o kodzie 19 12 12 inne odpady (w tym zmieszane substancje i przedmioty) pochodzące z mechanicznej obróbki zmieszanych odpadów komunalnych, stanowiące frakcję podsitową 20 – 80 mm.
Szacowana ilość odpadów do zagospodarowania wynosi 3 500 Mg/rok. Odpady będą dostarczane przez Zamawiającego (transport odpadów po stronie Zamawiającego) w okresie od września do końca grudnia 2010 r.
Zagospodarowanie odpadów musi się odbywać zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251
ze zm.).

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.12.2010 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki
udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania działalności będącej przedmiotem zamówienia tj.: posiadania zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
1.2. Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenie w sprawie posiadanego zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.
Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w załączniku 5,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik3
3.1. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy,
jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia
ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność
gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarcze
składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz
4. Oświadczenie o posiadaniu zezwolenia właściwego organu na odzysk lub unieszkodliwianie odpadów w procesie biologicznej obróbki, zgodnie z art.26 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – kierownik ZUOK – Piotr Możejko –
Tel. 056 621 62 86 , piotr.mozejko@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 17/09/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 17/09/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Rozdział II - Formularze

Rozdział III - Projekt umowy

 Postępowanie ogłoszono dnia 09.09.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-09-09 14:05
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-09-09 14:05
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-09-22 14:32
Ilość odsłon: 1063
Repozytorium zmian
drukuj