Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643374
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-10-01
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:BR/P-01/RN/2010
rodzaj:postępowanie bez zastosowania przepisów ustawy Pzp
tryb:zapytanie ofertowa
przedmiot: Badanie sprawozdania finansowego

RADA NADZORCZA
Miejskiego Przedsiębiorstwa Oczyszczania Sp. z o.o.
ul. Grudziądzka 159, 87-100 Toruń
ogłasza nabór ofert na:

„Badanie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2010 obejmujący okres
od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r. wraz z dokonaniem cyklicznego audytu
finansowego i formalno-organizacyjnego projektu realizowanego z Funduszu Spójności”

Termin wykonania zamówienia: 28.02.2011 r.


W postępowaniu mogą brać udział podmioty posiadające stosowne do obowiązujących przepisów prawa, uprawnienia do badań sprawozdań finansowych. Pożądana będzie znajomość realizacji i rozliczeń projektów infrastrukturalnych (sektora ochrony środowiska zwłaszcza w zakresie unieszkodliwiania lub utylizacji odpadów) realizowanych z Funduszu Spójności.

Informacji o Spółce udziela: Dariusz Rajczyk – Główny Księgowy; tel. 056 63 98 151

Oferty powinny zawierać:
- aktualny wypis z rejestru handlowego,
- dokumenty potwierdzające posiadane uprawnienia,
- proponowana cenę za badanie sprawozdania finansowego,
- wykaz wykonanych usług - minimum 3 zweryfikowane sprawozdania finansowe oraz  audytu co najmniej jednego projektu realizowanego z Funduszu Spójności lub Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko zakończone przyjęciem przez Zamawiającego,
- referencje.

Oferty można składać do dnia 20/10/2010 r. do godz. 12:00 w sekretariacie Spółki.
Ofertę należy złożyć w nieprzejrzystej i trwale zamkniętej kopercie.
Koperta winna być zaadresowana na adres zamawiającego z dopiskiem Rada Nadzorcza oraz winna być opatrzona następującym opisem: „Oferta – „Badanie sprawozdania finansowego wraz z audytem projektu” Koperta winna być ponadto opatrzona nazwą i dokładnym adresem wykonawcy.

W postępowaniu nie znajdują zastosowania przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania bez podania przyczyn.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-01 11:28
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-01 11:28
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-21 13:07
Ilość odsłon: 1186
Repozytorium zmian
drukuj