Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645593
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-10-12
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Ręczne odsnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Ręczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie

CPV: 90.21.20.00-6
90.21.30.00-3

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I – Usługi ręcznego odśnieżania i usuwania oblodzeń
Zadanie zostało podzielone na 2 rejony zimowego oczyszczania. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest usługa ręcznego odśnieżania i likwidacji oblodzeń chodników i placów na terenie osiedli mieszkaniowych położonych na terenie Gminy Miasta Toruń.
Rejon I - szacunkowa powierzchnia wynosi 6 000 m2 i obejmuje chodniki i place położone na Przedmieściu Bydgoskim. Szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 35.
Rejon II - szacunkowa powierzchnia wynosi 6 000 m2 i obejmuje chodniki i place położone na Podgórzu, Przedmieściu Chełmińskim, Przedmieściu Jakubskim i Wrzosach. Szacunkowa krotność świadczenia przedmiotu zamówienia wynosi 35.
2. Zamawiający zleca wykonanie w dni powszednie oraz w dni wolne od pracy w tym również w dni ustawowe wolne od pracy, niedzielę i święta wg harmonogramu Zamawiającego ( dokładny wykaz miejsc objętych zimowym utrzymaniem).
3. Zamawiający wymaga, aby usługa była świadczona przez całą dobę, o ile zaistnieje taka okoliczność.
4. Świadczenie usługi winno następować:
- przy opadach ciągłych po utworzeniu 6 cm warstwy śniegu,
- każdorazowo po ustaniu opadów śniegu,
- każdorazowo po wystąpieniu ślizgawicy.
5. Każdorazowo świadczenie usługi winno być zakończone w czasie nie dłuższym niż
4 godz. od zakończenia opadów śniegu, pojawienia się ślizgawicy lub utworzenia
6 cm. warstwy śniegu.
6. W przypadku braku opadów śniegu i ślizgawicy Wykonawca może być zobowiązany do ręcznego zamiatania i oczyszczania chodników i placów łącznie z załadunkiem zmiotu na samochody w wyznaczonych rejonach.

Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.03.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań.
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponują minimum dwoma samochodami dostawczym lub samochodami z przyczepą o ładowności minimum 1 tony przystosowanymi do transportu materiałów luzem - piasku z terenu BAZY MPO na miejsce świadczenia
usługi. Ponadto wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponują minimum 6 osobami zdolnymi wykonać niniejsze zamówienie.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 Pln.

 Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:  spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w załączniku 5 do siwz;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 do siwz;
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3 do siwz.
3.1. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku
gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast
zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie
w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – specj. ds. oczyszczania Zbigniew Czyżniewski – Tel. 056 63 98 113, zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22/10/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 22/10/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

Formularze

Projekt umowy - pdf

Postępowanie ogłoszono dnia 12.10.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-12 12:29
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-12 12:29
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-29 08:50
Ilość odsłon: 1157
Repozytorium zmian
drukuj