Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645470
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-10-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/1/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Mechaniczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Mechaniczne odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie

CPV: 90.21.20.00-6
          90.21.30.00-3

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I – Usługi mechanicznego odśnieżania i usuwania oblodzeń

Zadanie zostało podzielone na 5 równych części. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.

1. Wykonawca będzie świadczył usługi polegające na mechanicznym usuwaniu śniegu
i oblodzeń (odpłużaniu) oraz uszarstnianiu ulic (tzw. efektywny czas pracy) na terenie miasta Toruń zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego sprzętem Wykonawcy w sytuacji wystąpienia potrzeb przeciwdziałania skutkom zimy oraz do pozostawania w gotowości do podjęcia świadczenia usługi w sytuacji braku śniegu, śliskości (tzw. nie efektywny czas pracy).
2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
- 2000 godzin efektywnego czasu pracy,
- 150 godzin nie efektywnego czasu pracy.
3. Zamówienie zostało podzielone na 5 (pięć) równych części wynoszących po:
- 400 godzin efektywnego czasu pracy,
- 30 godzin nie efektywnego czasu pracy.
4. Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi minimum na 4 godz.
5. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć świadczenie przedmiotu zamówienia w czasie 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia dyspozytora „AZ” o konieczności podjęcia działań.
6. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z zalecaną przez Zamawiającego technologią (odpłużanie, uszarstnianie lub odpłużanie z uszarstnianie).
7. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.03.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań dysponowania odpowiednim
2. potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponuje minimum jednym ciągnikiem rolniczym wyposażonym
w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz zaczepianą rozsypywarką (rozsiewaczem do nawozów) o ładowności nie większej niż 3 000 kg lub samochodem ciężarowym o masie całkowitej nie przekraczającej 6 000 kg wyposażonym w pług odśnieżny z lemieszem gumowym o szerokości nie mniejszej niż 2,5 m oraz nadwozie piaskarki o ładowności nie większej niż 3 000 kg.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 Pln.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu
:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w załączniku 5 do siwz.
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 do siwz.
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3 do siwz.
3.1. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – specj. ds. oczyszczania Zbigniew Czyżniewski – Tel. 056 63 98 113, zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22/10/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 22/10/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

formularze

projekt umowy - pdf

Postępowanie ogłoszono dnia 13.10.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-13 09:19
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-13 09:19
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-10-29 08:50
Ilość odsłon: 1026
Repozytorium zmian
drukuj