Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643395
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-10-13
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/Zp-16/2/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Wynajem samochodów ciężarowych wraz z obsługą w celu likwidacji skutków zimy - odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Wynajem samochodów ciężarowych wraz z obsługą w celu likwidacji skutków zimy – odśnieżanie, usuwanie oblodzeń i uszarstnianie

CPV: 90.21.20.00-6
90.21.30.00-3

Opis przedmiotu zamówienia:
Zadanie zostało podzielone na 2 równe części. Zamawiający dopuszcza składnie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem 2 szt. podwozi samochodów ciężarowych
z systemem hakowym typu DIN 30722 przystosowanych do załadunku kontenerów
o pojemności 15 m3o ładowności nie mniejszej niż 8Mg wraz z obsługą (kierowcą)
w celu świadczenia na rzecz zamawiającego usług zimowego utrzymania dróg. Dostarczone przez wykonawcę samochody zostaną przez zamawiającego na jego koszt wyposażone w niezbędny do prawidłowego wykonywania usługi osprzęt tj.: pług odśnieżny i solarkę. Pług odśnieżny i solarka stanowią własność zamawiającego.
2. Zakres usługi obejmuje usuwanie śniegu i oblodzeń (odpłużaniu) oraz uszarstnianiu ulic (tzw. efektywny czas pracy) na terenie miasta Toruń zgodnie z dyspozycjami Zamawiającego sprzętem Wykonawcy w sytuacji wystąpienia potrzeb przeciwdziałania skutkom zimy oraz do pozostawania w gotowości do podjęcia świadczenia usługi
w sytuacji braku śniegu, śliskości (tzw. nie efektywny czas pracy).
3. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
- 1 200 godzin efektywnego czasu pracy,
- 100 godzin nie efektywnego czasu pracy.
4. Zamówienie zostało podzielone na 2 (dwie) równe części wynoszących po:
- 600 godzin efektywnego czasu pracy,
- 50 godzin nie efektywnego czasu pracy.
5. Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi minimum na 4 godz.
6. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć świadczenie przedmiotu zamówienia w czasie 2 godzin od telefonicznego zgłoszenia dyspozytora „AZ” o konieczności podjęcia działań.
7. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z zalecaną przez Zamawiającego technologią (odpłużanie, uszarstnianie lub odpłużanie z uszarstnianiem).
8. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.03.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczą posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zamawiający w tym warunku
nie precyzuje szczegółowych wymagań;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponuje minimum jednym podwoziem samochodu ciężarowego z systemem hakowym wg normy DIN 30722 przystosowanym do załadunku kontenerów o pojemności 15 m3 o ładowności nie mniejszej niż 8 Mg [min.1dla jednej części zamówienia]. Ponadto wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum 2 kierowcami posiadającymi prawo jazdy kategorii C zdolnymi wykonać niniejsze zamówienie [min.1części zamówienia].
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 50 000 Pln oraz wymagane jest wykazanie, że wykonawca posiada aktualne ubezpieczenie komunikacyjne tj.: OC i AC samochodów świadczących usługi na rzecz zamawiającego.

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału
w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w załączniku 5 do siwz;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 do siwz;
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3 do siwz.
3.1. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub podmiotem zagranicznym zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – specj. ds. oczyszczania Zbigniew Czyżniewski – Tel. 056 63 98 113, zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 22/10/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 22/10/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

formularze

projekt umowy - pdf

Postępowanie ogłoszono dnia 13.10.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-13 13:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-13 13:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-02 11:20
Ilość odsłon: 1092
Repozytorium zmian
drukuj