Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643474
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-10-14
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:AZ/ZP-16/3/2010
rodzaj:usługa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Wynajem sprzętu ciężkiego wraz z obsługą w celu likwidacji skutków zimy - odśnieżanie, transport śniegu

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Wynajem sprzętu ciężkiego wraz z obsługą w celu likwidacji skutków zimy – odśnieżanie, transport śniegu

CPV: 90.62.00.00-9
90.51.20.00-9

Opis przedmiotu zamówienia:

Zadanie I
– Wynajem koparko- ładowarek kołowych w celu świadczenia usługi mechanicznego odśnieżania i ładowania śniegu.
Zadanie zostało podzielone na 16 równych części. Zamawiający dopuszcza w tym zadaniu składnie ofert częściowych. Każdy Wykonawca może złożyć ofertę na jedną wybraną przez siebie część lub na całość zamówienia.

1. Przedmiotem zamówienia jest wynajem 15-piętnastu kołowych koparko- ładowarek typu JCB 3CX lub porównywalnych z łyżką wyposażoną w lemiesz stalowy bez zębów o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 wraz z obsługą operatorską i jednej równiarki drogowej w celu mechanicznego odśnieżania ulic i dróg osiedlowych na terenie miasta Torunia oraz załadunku śniegu. Usługa będzie wykonywana tylko wówczas, gdy jednorazowy opad śniegu utworzy pokrywę o grubości przekraczającej 20 cm. Zamawiający wzywając Wykonawcę zapewni świadczenie usługi na minimum 4 godz.
2. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
- 2 400 godzin efektywnego czasu pracy,
3. Zamówienie zostało podzielone na 16 równych części wynoszących po:
- 150 godzin efektywnego czasu pracy,
4. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć świadczenie przedmiotu zamówienia w czasie 2 godzin od telefonicznego wezwania Wykonawcy przez dyspozytora „AZ”.
5. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem Zamawiającego i zalecaną przez Zamawiającego technologią i według.
6. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego.

Zadanie II - Wynajem samochodów samozaładowczych o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 12m3 nie większej niż 20m3 w celu świadczenia na rzecz Zamawiającego usługi transportu śniegu z terenu miasta na wskazane przez Zamawiającego miejsce (w granicach administracyjnych miasta Torunia).

1. Szacowana wielkość przedmiotu zamówienia wynosi:
- 720 godzin efektywnego czasu pracy,
2. Zamówienie zostało podzielone na 6 równych części wynoszących po:
- 120 godzin efektywnego czasu pracy,
3. Wykonawca winien dostarczyć sprzęt do siedziby Zamawiającego i rozpocząć świadczenie przedmiotu zamówienia w czasie 2 godzin od telefonicznego wezwania Wykonawcy przez dyspozytora „AZ”.
4. Wykonawca będzie wykonywał przedmiot umowy zgodnie z harmonogramem Zamawiającego i zalecaną przez Zamawiającego technologią i według.
5. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania telefonu komórkowego.

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.

Termin realizacji: od daty zawarcia umowy do 31.03.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. zamawiający w tym warunku nie precyzuje szczegółowych wymagań;
2. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz
osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest
wykazanie przez wykonawców, że dysponuje :
Zadanie I - dla każdej części - minimum jedną kołową koparko-ładowarką typu JCB 3CX lub porównywalną z łyżką wyposażoną w lemiesz stalowy bez zębów o pojemności łyżki nie mniejszej niż 1,5 m3 wraz z obsługą
i/*lub minimum jedną równiarką drogową wraz z obsługą.
Zadanie II –dla każdej części - minimum jednym samochodem samozaładowczym o pojemności skrzyni ładunkowej nie mniejszej niż 12m3 nie większej niż 20m3
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. zamawiający w tym warunku
nie precyzuje szczegółowych wymagań;

Ocena spełnienia w/w warunków dokonana zostanie zgodnie z formułą:
spełnia / nie spełnia* w oparciu o złożone przez wykonawcę oświadczenia.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu:
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniem w załączniku 5 do siwz;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 do siwz;
3. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3 do siwz.
12.3.1. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub podmiotem zagranicznym zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz .

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
kierownik Biura Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel. 56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – specj. ds. oczyszczania Zbigniew Czyżniewski – Tel. 056 63 98 113, zbigniew.czyzniewski@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 25/10/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 25/10/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego.

siwz - pdf

formularze

projekt umowy - pdf

Postępowanie ogłoszono dnia 14.10.2010 r.

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-14 13:32
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-14 13:32
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-11-03 10:20
Ilość odsłon: 1419
Repozytorium zmian
drukuj