Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643426
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-10-19
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PP/ZP-15/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Paliwa płynne


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Zakup paliw – oleju napędowego, oleju opałowego i benzyny bezołowiowej.


CPV: 09.10.00.00-0 paliwa
09.13.21.00-4 benzyna bezołowiowa
09.13.41.00-8 olej napędowy
09.13.51.00-5 olej opałowy

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego postępowania są sukcesywne, w miarę pojawiających się potrzeb, zakupy paliw płynnych - oleju napędowego, oleju opałowego i benzyny bezołowiowej- spełniających wymagania określone w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 9 grudnia 2008 r. w sprawie wymagań jakościowych dla paliw ciekłych (Dz. U. z2008 r.Nr221, poz.14441) zgodnego z normą PN-EN 228 oraz PN – EN 590 i PN-C 96024 (lekki) w szacunkowych ilościach przedstawionych poniżej:
olej napędowy – 760000 litrów,
oleju opałowego – 14 000 litrów ,
benzyna bezołowiowa Pb-95 – 5000

Zasady zakupu paliw:
- olej napędowy – baza MPO, ul. Grudziądzka 159
Dostawy oleju napędowego będą realizowane na zasadzie dowozu oleju cysterną wykonawcy do siedziby zamawiającego w celu napełnienia przenośnego zbiornika z dystrybutorem typu FUELMASTER PETRO- RM5. Jednorazowa dostawa nie będzie większa niż 5 000 l. Zapotrzebowanie z określeniem faktycznej wielkości dostawy będzie każdorazowo kierowane do wykonawcy przez upoważnioną do kontaktów z wykonawcą osobę w formie pisemnej- przekaz faksem. Dostawa winna być zrealizowana w terminie 8 godzin od terminu wysłania przez upoważnionego pracownika zamawiającego zapotrzebowania za pomocą faksu. Dostawy odbywać się będą w dni robocze i święta przez całą dobę w zależności od potrzeb zamawiającego. Na każde wezwanie zamawiającego wykonawca jest zobowiązany do okazania świadectwa legalizacji dystrybutora paliwa cysterny, którą dostarczono daną partię oleju napędowego oraz świadectwa jakości dostarczonych paliw.
Wykonawca jest zobowiązany również do wytypowania stacji paliw, umożliwiającej tankowanie samochodów specjalistycznych i sprzętu w sytuacjach awaryjnych ( awaria zbiornika zamawiającego) do czasu jej usunięcia.
Wymagania techniczne dotyczące stacji paliw – położona na terenie miasta Torunia w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego, przystosowana do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej do 32 ton, czynna całą dobę w niedzielę
i święta lub opcjonalnie umożliwiająca tankowanie po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnioną przez zamawiającego osobę w czasie 2 godzin od momentu zgłoszenia, spełniająca wymagania ochrony środowiska.
Zasady rozliczenia za pobrany przez zamawiającego olej napędowy (tankowania awaryjne) będą się odbywać w taki sam sposób jak w przypadku rozliczeń za benzynę.
- olej napędowy –Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych – ZUOK , ul. Kociewska 34
Zamawiający oczekuje dostaw oleju napędowego cysterną z dystrybutorem wykonawcy i tankowania bezpośrednio do zbiorników sprzętu stacjonującego na terenie ZUOK,(2 kompaktory, 3 ładowarko – spycharki), po uprzednim telefonicznym złożeniu zapotrzebowania, (dojazd na teren ZUOK dogodny drogą utwardzoną, wymagana jest cysterna minimum1000 litrowa). Tankowanie pojazdów olejem napędowym w ZUOK odbywać się będzie średnio 8 razy w miesiącu.
- benzyna bezołowiowa
dostawy benzyny odbywać się będą na wskazanej przez wykonawcę stacji paliw, położonej na terenie miasta Torunia w odległości nie większej niż 7 km od siedziby zamawiającego.
Dostawy będą realizowane na zasadzie doraźnych, bezgotówkowych tankowań pojazdów do zbiornika pojazdów w dni robocze i święta przez całą dobę. Podstawą do wydania paliwa kierowcy będzie okazanie sprzedającemu dowodu rejestracyjnego pojazdu, dowodu tożsamości i karty drogowej do której sprzedawca ma obowiązek dokonania wpisu ilości pobranego paliwa przez danego kierowcę. Tankowanie odbywać się będzie do pełnego zbiornika paliwowego pojazdu. Wykaz marek i numerów rejestracyjnych pojazdów oraz lista uprawnionych do tankowania kierowców zostaną załączone do umowy po wyłonieniu wykonawcy.


Termin realizacji: 01 stycznia 2011 - 31 grudnia 2011

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania: Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień – koncesji, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.) w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz olejem napędowym i opałowym.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wymagane jest wykazanie przez Wykonawcę , że posiada doświadczenie w realizacji tego typu zamówień – tj.: że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert (wykonane po dniu 01/12/2007 r. również obecnie wykonywanych z należytą starannością świadczeń okresowych lub ciągłych ), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, minimum 3 dostawy paliw płynnych o wartości każdej z nich nie niższej niż 1 500 000 PLN (wartość dostaw przedstawiane w innej walucie, niż PLN zostanie przeliczona przez Zamawiającego wg kursu średniego NBP z dnia wszczęcia postępowania)
3. dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj. wymagane jest, wykazanie, że wykonawca dysponuje minimum 2 cysternami z dystrybutorem (legalizowanym) do transportu paliw oraz stację paliw na terenie Torunia w odległości nie większej niż 7 km (dojazd najkrótszą drogą publiczną) od siedziby zamawiającego przystosowaną do obsługi samochodów specjalistycznych o masie całkowitej do 32 ton, czynną całą dobę w niedzielę i święta lub opcjonalnie umożliwiającą tankowanie po telefonicznym zgłoszeniu zapotrzebowania przez upoważnioną przez zamawiającego osobę w czasie
2 godzin od momentu zgłoszenia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej. Wymagane jest wykazanie, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 800 000 PLN. Wymagane jest wykazanie, że ubezpieczenie to będzie obejmowało cały okres realizacji zamówienia.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/*niespełna.

Informacje o dokumentach i oświadczeniach
1. Wypełniony i podpisany Formularz ofertowy z wykorzystaniem wzoru - zał.1i zał.5a do siwz;
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne z art. 22 – załącznik 2 do siwz;
3. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art24 ust.1 i ust.2 z wykorzystaniem wzoru - załącznik 3do siwz;
4. Parafowany przez Wykonawcę wzór umowy – Rozdział II siwz,
5. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia z art.24 ust.1 Pzp wykonawcy składają następujące dokumenty i oświadczenia:
a. aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp z wykorzystaniem wzoru załącznik 3.1 siwz,
b. aktualne zaświadczenie naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
c. aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenia, ze uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
d. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy – Pzp., wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,
e. aktualną informację z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy Pzp.(o ile dotyczy wykonawcę), wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
6. W celu wykazania spełnienia przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 pkt. 1) ustawy – Pzp., należy złożyć koncesję, o której mowa w art. 32 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. 2006 r. Nr 89, poz. 625 z późn. zm.)
w zakresie obrotu paliwami objętymi niniejszym zamówieniem, tj. benzyną bezołowiową oraz
olejem napędowym i opałowym.
7. W celu potwierdzenia, że Wykonawca posiadania wiedzę i doświadczenie do oferty należy dołączyć wykaz dostaw wraz z dokumentami potwierdzającymi ich należyte wykonanie –
z wykorzystaniem zał.6 siwz.
8. W celu potwierdzenia, że Wykonawca dysponuje odpowiednim potencjałem technicznym do oferty należy dołączyć wykaz posiadanego sprzętu i stacji paliw na terenie Torunia
z wykorzystaniem zał.5 siwz.,
9. W celu potwierdzenia sytuacji ekonomicznej i finansowej wykonawcy, do oferty należy dołączyć aktualną (ważną na dzień składania ofert) polisę ubezpieczeniową, a w przypadku jej braku inny dokument ubezpieczenia potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności.

Oferta wspólna (konsorcja/spółki cywilne)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie wini spełnić warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków - wyspecyfikowane w pkt. 3 i 5 od a) do e) każdy z osobna.

Postanowienia dotyczące Wykonawców mających siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentu, o którym mowa w :
a) punkcie 5a składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju , w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem składania ofert;
b) punkcie 5.2 i 3składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające, że nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert;
c) punkcie 5.4, składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego kraju pochodzenia albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 Pzp;
d) punkcie 5.5., składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub zamieszkuje, potwierdzające, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania
o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed terminem składania ofert.
Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania nie wydaje się tych dokumentów zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio do miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania – wystawione nie wcześniej niż w terminie określonym w pkt.5 od a) – d).

Wadium
W niniejszym postępowaniu Zamawiający wymaga wniesienia wadium w wysokości 30 000 zł (trzydzieści tysięcy złotych) .

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kazimierz Witt, tel. 56 63 98 141.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 03/12/2010 r., godz. 10.00 .
Termin otwarcia ofert 03/12/2010 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 60 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ jest dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl .
Ogłoszenie zostało przekazane do publikacji dnia 19.10.2010 r .

siwz- pdf

formularze

projekt umowy
Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-10-19 12:59
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-10-19 12:59
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-23 10:20
Ilość odsłon: 1343
Repozytorium zmian
drukuj