Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4645624
ostatnia edycja treści:
2024-05-27 12:56:12

Zamówienie publiczne

data:2010-11-04
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:BHP/ZP-18/10
rodzaj:dostawa
tryb:negocjacje z ogłoszeniem
przedmiot: Środki BHP

ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp
w trybie negocjacji z ogłoszeniem.

1. Przedmiot zamówienia:
Środki BHP –odzież robocza i ochronna, obuwie robocze i ochronne, rękawice robocze i ochronne, środki czystości i higieny osobistej oraz ochrony indywidualnej pracowników. Przedmiotem zamówienia są sukcesywne dostawy w miarę potrzeb zamawiającego wyżej wymienionych asortymentów. Wszystkie dostarczone asortymenty winne być w pierwszej klasie jakości i winny spełniać wymagania jakości tj.: dostarczane produkty winny odpowiadać określonym normom lub specyfikacjom technicznym.
Szczegółową specyfikację wielkości zamówienia i asortymentów zawiera załącznik do wniosku
Wartość zamówienia przekracza kwotę 90 000 EURO.

CPV: 18 33 00 00-1;18 83 10 00-3; 18 81 10 00-7; 18 14 10 00-9

2. Termin realizacji: 12 miesięcy od daty zawarcia umowy

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.
Zamawiający przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających w myśl przepisów art.67 ust.1 pkt. pkt.7.

3. Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1) posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wykonawcy winni udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie realizacji z należytą starannością minimum jednej dostawy ubrań i obuwia ochronnego i roboczego, środków ochrony indywidualnej dla pracowników oraz środków higieny osobistej, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania wniosków (17/11/2007 do 17/11/2010/, a jeżeli okres działalności jest krótszy w tym okresie o wartości minimum 350 000 zł/netto.
W przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonawca może udokumentować posiadanie wiedzy i doświadczenia poprzez wykazanie wykonywanych obecnie dostaw. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w dokumentach i oświadczeniach. Ponadto, każdy wykonawca może uzyskać dodatkowe punkty w skali od 0-50 pkt. , po 10 punktów za każdą wykonaną z należytą starannością dostawę o wartości nie niższej niż 100 000 zł netto – pozostałe wymagania dotyczące dostaw jak wyżej.
2) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, tj., wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jednym Oddziałem/ Zakładem utrzymującym takie stany magazynowe, które umożliwią wykonanie zamówienia w terminie 48 godz. od zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego tj.: wykonać dostawę odzieży, rękawic, obuwia, środków ochrony indywidualnej i środków higieny osobistej w ilościach i asortymentach zgodnej z potrzebami zamawiającego. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu. Ponadto wykonawcy, którzy wykażą, że dysponują minimum jednym punktem krawieckim – szwalnię, zdolną wykonać zamówienie w terminie 48 godz. w zakresie wykonania ubrań roboczych wg. ustalonego z Zamawiającym wzoru i rozmiaru (ubrania szyte na miarę ) na terenie Torunia otrzymają dodatkowo 50 pkt. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu na zasadzie : dysponuje szwalnią na terenie Torunia -50 pkt, nie dysponuje szwalnią na terenie Torunia -0 pkt.
3) sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający nie precyzuje w tym warunku szczegółowych wymagań,
4) Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy
z postępowania na mocy art.22 ust.2 ustawy wykonawcy winni oświadczyć, że zatrudniają ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lun Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawartą w oświadczeniu.
5) O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu postępowania na mocy art.24 ust.1 ustawy. Ocena spełnienia warunku będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia* w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniu.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia/* lub złożą stosowne dokumenty .

4. Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1) Oświadczenie o spełnianiu warunków
2) Wykaz wykonanych lub wykonywanych dostaw i dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie dostawy zostały wykonane z należytą starannością
3) Oświadczenie w sprawie zatrudnienia osób niepełnosprawnych
4) Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowanie z powodu nie spełnienia warunków, o których mowa w art24 ust.1 oraz w art.24 ust.2 pkt1) z wykorzystaniem wzoru – załącznik 3 oraz dokumenty potwierdzające spełnienie warunku: aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt2 uPzp – zał.3.1 do wniosku.
5) Wykaz Oddziałów, które będą realizowały zamówienie

Jeżeli wykonawca, wykazując spełnienie warunku, o którym mowa w pkt.3 ppkt.5 polega na zasobach innych podmiotów, zobowiązany jest wykazać, że w stosunku do tych podmiotów brak jest podstaw wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia, poprzez złożenie razem z wnioskiem dokumentów wymienionych w pkt.4 ppkt.4 dotyczących każdego z tych podmiotów, o ile podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia.

Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.4 ppkt.4 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że,:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.
Oferta wspólna (konsorcja/spółki cywilne)
Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. Wykonawcy winni ustanowić pełnomocnika do reprezentowania ich w niniejszym postępowaniu o zamówienie publiczne albo do reprezentowania i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie wini spełnić warunki uczestnictwa w postępowaniu oraz złożyć dokumenty potwierdzające spełnienie tych warunków - wyspecyfikowane w pkt.4 ppkt.4 każdy z osobna.
Jeżeli oferta wspólna zostanie uznana za ofertę najkorzystniejszą Zamawiający przed zawarciem umowy o niniejsze zamówienia publiczne zażąda umowy regulującej współpracę tych wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

5. Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowany przedmiot zamówienia odpowiada wymogom określonym przez zamawiającego.
Zaświadczenie niezależnego podmiotu zajmującego się poświadczeniem zgodności działań wykonawcy z normami jakościowymi np. certyfikat jakości wg norm ISO 9001.

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kamilla Czarnecka - tel. 56 63 98 119/169.

Wnioski o dopuszczenie do postępowania należy składać w zamkniętych kopertach oznaczonych napisem – „Wniosek- środki BHP” nie otwierać przed niem 17/11/2010, godz. 10.00 w siedzibie zamawiającego (sekretariat) .

Wnioski można składać do dnia dnia 17/11/2010 r., godz. 10.00.
Wniosek wraz z zaącznikami jest do pobrania na stronie www.mpo.torun.pl zakładka zamówienia publiczne

Do składania ofert zamawiający zaprosi 3wykonawców.

Kryteria wyboru ofert ostatecznych i ich znaczenie:
cena - 100 % .

Formularze

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-11-04 08:44
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-11-04 08:44
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2011-01-10 13:17
Ilość odsłon: 989
Repozytorium zmian
drukuj