Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643367
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-11-15
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:UP/ZP-19/2010
rodzaj:usługi
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Dozorowanie i usługi portierskie

o szacunkowej wartości nie przekraczającej kwot określonych w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Usługi dozorowania i portierskie

CPV: 98 34 11 40-8

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług dozorowania mienia Zamawiającego położonego wokół obiektu zwanego BAZĄ MPO położonego przy ul. Grudziądzkiej 159 w Toruniu oraz wokół obiektu położonego przy ul. Kociewskiej 37/54 w Toruniu zwanego Zakładem Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych.
Dozorowi podlegają osoby, budynki, budowle, place, urządzenia techniczne, materiały, pojazdy specjalistyczne i samochody znajdujące się na terenie obiektów, o których mowa w ust.1 . Świadczenie przedmiotu zamówienia będzie się odbywało jednocześnie w pięciu posterunkach dozorowych w systemie pracy całodobowym w dni powszednie, niedziele i święta oraz z dni ustawowo wolne od pracy.
Pracownicy Wykonawcy będą świadczyć na rzecz Wykonawcy pracę w miejscu i czasie przez niego określonym i pod jego bezpośrednim kierownictwem.
Zakres zamówienia .
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych.
Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert w formie elektronicznej.
Zamawiający nie przewiduje zastosowania aukcji internetowej.

Termin realizacji: od 01.01.2011 r. do 31.12.2011 r.

Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunków:
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu dotyczące:
1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Działalność prowadzona na potrzeby wykonania przedmiotu niniejszego zamówienia wymaga posiadania specjalnych uprawnień – koncesji wydanej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na podstawie art. 16 i art. 3 pkt.1 lit. a) i b) w związku z art.55 ust.2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (Dz. U. Nr 114, poz.740 oraz z 1999 r. Nr 11, poz.95) na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia realizowanych w formie bezpośredniej ochrony fizycznej.
2. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców że, posiadają doświadczenie w realizacji usług portierskich i dozoru mienia tj. wykażą, że wykonywali w okresie 3 ostatnich lat przed dniem składania ofert (po 30. 11.2007 r.), a jeżeli okres działalności jest krótszy- w tym okresie lub wykonują (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) minimum 3 usługi w zakresie dozoru obiektów i usług portiersko -recepcyjnych o wartości nie niższej niż 300 000 PLN/netto oraz wykażą, że wykonali/*wykonują te usługi w sposób należyty.
3. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że dysponują
osobami z którymi pozostają w stosunku pracy, o stanie zdrowia umożliwiającym wykonanie przedmiotu zamówienia, nie karanymi z minimum rocznym doświadczeniem zawodowym w zakresie dozoru i usług portiersko -recepcyjnych, przeszkolonymi w zakresie aktualnych przepisów BHP i ppoż. Wykonawca winien wykazać, że utrzymywał średnie zatrudnienie w okresie 3 ostatnich lat prowadzenia działalności (30.11.2007- 30.11.2010) lub w okresie działalności jeżeli okres ten jest krótszy niż 3 lata, na poziomie nie niższym niż 100 osób. Wykonawca winien wykazać, że dysponuje minimum jednym biurem (delegaturą, oddziałem) mającym pełnomocnictwo do podejmowania decyzji w imieniu wykonawcy na terenie Torunia.
4. sytuacji ekonomicznej i finansowej, tj. wymagane jest wykazanie przez Wykonawców, że są ubezpieczeni od odpowiedzialności cywilnej i NNW w zakresie prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na kwotę nie niższą niż 500 000 PLN.

Zamówienie jest zastrzeżone dla zakładów pracy zatrudniających osoby niepełnosprawne.
W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia wykonawcy z postępowania na mocy art.22 ust.2 ustawy wykonawcy winni oświadczyć, że zatrudniają ponad 50% osób niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych lub w rozumieniu właściwych przepisów państw członkowskich Unii Europejskiej lun Europejskiego Obszaru Gospodarczego – jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania w tych państwach.
Ocena spełnienia warunków będzie dokonana zostanie zgodnie z formułą: spełnia / nie spełnia*
w oparciu o informacje zawartą w oświadczeniu.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2,wraz z poniżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami:
- koncesja MSWiA zezwalająca na prowadzenie działalności,
- ważna na dzień składania ofert polisa lub inny dokument ubezpieczenia na kwotę nie
niższą, niż 500 000 PLN/netto,
- wykaz wykonanych usług i referencje lub inne dokumenty potwierdzające,
że wskazane w wykazie usługi zostały wykonane należycie,

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania
1. Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp
– załącznik 3. I poniżej wymienione dokumenty: aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt.2 uPzp – zał.3.1 siwz

12.4 Wykonawca zagraniczny
Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej składa dokument, o którym mowa w pkt.12.1 wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że:
- nie otwarto jego likwidacji oni nie ogłoszono upadłości,
Zamawiający żąda, aby dokumenty sporządzone w języku obcym były złożone wraz
z tłumaczeniem na język polski i poświadczone przez wykonawcę.


Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem
specjalista ds. Zamówień Publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166, renata.markiewicz@mpo.torun.pl
- d/s merytorycznych związanych z zamówieniem - p.o. kierownik Biura Zarządu – Aleksandra Wójcik, Tel.59 63 98 119/167, Aleksandra.wojcik@mpo.torun.pl

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 30/11/2010 r., godz. 10.00.
Termin otwarcia ofert: 30/11/2010 r. godz 10.15, sala 312.

Okres związania ofertą: 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie: cena - 100 %

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne w terminie określonym w art. 94 ust. 1 pkt. 2, tj. po upływie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

SIWZ będzie dostępna (do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w kasie w siedzibie zamawiającego po ukazaniu się ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych.


SIWZ - pdf

Rozdział I

Rozdział II

Rozdział III

Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-11-15 10:00
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-11-15 10:00
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-16 08:16
Ilość odsłon: 2656
Repozytorium zmian
drukuj