Logo BIP MPO Toruń strona główna
Logo ogólne BIP
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
od: 2006-10-10
suma odsłon: 4643452
ostatnia edycja treści:
2024-05-23 10:15:28

Zamówienie publiczne

data:2010-11-22
typ:Rozstrzygnięte
numer sprawy:PS/ZP-20/2010
rodzaj:dostawa
tryb:przetarg nieograniczony
przedmiot: Płyny samochodowe - oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe, płyny hamulcowe, chłodnicze, oczyszczające AD BLUE, smary, odmrażacze i szampony do mycia samochodów


ZAMAWIAJĄCY:
Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Spółka z o. o.
w Toruniu przy ul. Grudziądzkiej 159
NIP: 879-016-92-80; REGON: 870525973
KRS: 0000151221; Kapitał zakładowy: 8. 469 500 PLN
tel. 56 63 98 119; fax. 56 63 98 120
www.mpo.torun.pl

o szacunkowej wartości przekraczającej kwoty określone w art.11 ust. 8 ustawy Pzp.

Przedmiot zamówienia: Dostawa płynów samochodowych – oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe, płyny hamulcowe, płyny chłodnicze, płyny oczyszczające adblue, smary, odmrażacze i szampony do mycia samochodów.

CPV: 09 21 11 00-2; 09 21 00 00-4; 09 21 16 50-2
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

Opis przedmiotu zamówienia.
Przedmiotem niniejszego postępowania jest sukcesywna dostawa płynów samochodowych takich jak: oleje silnikowe, hydrauliczne, przekładniowe i hydrauliczno- przekładniowe, wielofunkcyjne, wielosezonowe oraz płyny hamulcowe, smary i płyny niezamarzające, odmrażacze, szampony i środki czyszczące do pielęgnacji karoserii samochodów oraz płyn y oczyszczające AD BLUE.
Wartość zamówienia wynosi 89.547 PLN.

Termin realizacji: 02 stycznia 2011 r. - 31 grudnia 2011 r.

Warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonania oceny tych warunkó
w
O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki udziału w postępowaniu, w szczególności dotyczące:
1. posiadania wiedzy i doświadczenia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców że, posiadają doświadczenie w realizacji dostaw tj. wykażą, że wykonywali w okresie 3 ostatnich lat przed dniem składania ofert(w okresie od 10/12/2007 – 10/12/2010 r.), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie lub wykonują (w przypadku świadczeń ciągłych lub okresowych) minimum 3 dostawy o wartości nie niższej niż 50 000 PLN/netto oraz wykażą, że wykonali/*wykonują te dostawy w sposób należyty.
2. dysponowania potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamówienia, tj. wymagane jest wykazanie przez wykonawców, że są zdolni realizować dostawy w terminie nie przekraczającym 24 godzin (w dni robocze) od momentu zgłoszenia zapotrzebowania przez zamawiającego.
3. sytuacji ekonomicznej i finansowej, zamawiający w tym warunku nie stawia szczegółowych wymagań.

Ocena spełnienia wyżej opisanych warunków udziału w postępowaniu dokonana będzie w oparciu o złożone przez wykonawcę w niniejszym postępowaniu dokumenty i oświadczenia zgodnie z formułą spełnia/*niespełna.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu
1. Formularz ofertowy wraz z oświadczeniami,
2. Oświadczenie o spełnianiu warunków – załącznik 2 (siwz), wraz z poniżej wymienionymi dokumentami i oświadczeniami:
- wykaz wykonanych dostaw i dokumenty potwierdzające, że wskazane w wykazie
dostawy zostały wykonane należycie;
- wykaz punktów (magazynów) w których będą realizowane dostawy w terminie nie
przekraczającym 24 godz.

Wykaz żądanych oświadczeń i dokumentów w celu potwierdzenia, że wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania:
Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu z postępowania na podstawie z art.24 ustawy Pzp – załącznik 3 (siwz). I poniżej wymienione dokumenty:
- aktualny odpis właściwego rejestru. Zamawiający przyjmie jako aktualne wypisy, jeżeli data ich
wydania nie będzie wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą otwarcia ofert. W przypadku gdy
wykonawcą jest osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą zamiast zaświadczenia o 
wpisie do ewidencji działalności gospodarczej składa oświadczenie w zakresie art.24 ust.1 pkt..2 uPzp – zał.3.1 (siwz.).

Wymagane dokumenty i oświadczenia potwierdzające, że oferowane dostawy odpowiadają wymogom określonym przez zamawiającego
1. Opis oferowanych dostaw wg treści Rozdział I do siwz .
2. Aktualne karty charakterystyki substancji/preparatu chemicznego dla wszystkich asortymentów, (karty charakterystyki substancji/preparatu niebezpiecznego winny być sporządzone zgodne z Dz. U. z 2007 r. nr215 poz.1588 oraz Załącznikiem II do Rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 r.).
3. Dokumenty potwierdzające jakość oferowanych dostaw – certyfikaty, deklarację zgodności z normą .

Osoby uprawnione do kontaktów z wykonawcami :
- d/s formalno-prawnych związanych z zamówieniem:
specjalista ds. zamówień publicznych - Renata Markiewicz, tel.56 63 98 166
- ds. merytorycznych związanych z zamówieniem – Kazimierz Witt, tel. 56 63 98 141.

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego (sekretariat) do dnia 10/12/2010 r., godz. 10.00
Termin otwarcia ofert 10/12/2010 r. godz 10.15, sala 312.
Okres związania ofertą 30 dni.

Kryteria wyboru ofert i ich znaczenie:
cena - 100 %

SIWZ będzie dostępna ( do pobrania) na stronie internetowej www.mpo.torun.pl lub na pisemny wniosek w siedzibie zamawiającego po ogłoszeniu w BZP.

Zamawiający zawrze umowę o zamówienia publiczne nie później niż w terminie 5 dni licząc od daty ogłoszenia o wyborze oferty najkorzystniejszej.

siwz - pdf

Rozdział I - Opis przedmiotu zamówienia

Rozdział II - Formularze

Rozdiał III - Projekt umowy

Wyjaśnienia treści siwz

1. W paragrafie 5 ust.1 wzoru umowy Zamawiający określił krótki termin dostawy tj.
24 godziny (robocze) od dnia złożenia zamówienia przez Zamawiającego. Prosimy
o wyjaśnienie co oznacza termin „ robocze”. Czy zamawiający miał na myśli roboczogodziny?
Odpowiedź. Termin „robocze” oznacza, jedną dobę z wyłączeniem sobót i niedziel. Warunkiem uczestnictwa w postępowaniu jest zdolność Wykonawcy do realizacji dostaw w terminie 24 godzin (siwz pkt.11.2) .
2. Czy zamawiający zamierza dokonywać zakupu produktów w procedurze zwolnionej od akcyzy zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2008 o podatku akcyzowym.
Odpowiedź. Tak. Zamawiający będzie realizował zakupy w procedurze zwolnionej od akcyzy.
3. Czy produkt wymieniony w pozycji 4 Rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia , może być w opakowaniach 5l, gdyż takie są najmniejsze?
Odpowiedź. Dopuszcza się opakowania w przedziale pojemności od 1-5 litr.
4. Czy w pozycji 5 Rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia ma być produkt o klasie SAE 5W/40?
Tak. Produkt ma być w klasie SAE 5W/40.
5. Czy produkty wymienione w pozycjach 5 i 6 Rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia , mogą być w opakowaniach 4 l, gdyż w opakowaniach 5 l nie występują?
Odpowiedź. Dopuszcza się opakowania w przedziale pojemności od 1-5 litr.
6. Czy produkt wymieniony w pozycji 17 Rozdział I – Opis przedmiotu zamówienia , ma być syntetyczny czy mineralny?
Odpowiedź. Zamawiający oczekuje dostaw oleju mineralnego.


Podmiot udostępniający: Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania Sp. z o.o. w Toruniu
Data wytworzenia: 2010-11-22 11:33
Kto opublikował: Renata Markiewicz
Data publikacji: 2010-11-22 11:33
Kto zmodyfikował Renata Markiewicz 
Data ostatniej modyfikacji: 2010-12-23 10:20
Ilość odsłon: 1430
Repozytorium zmian
drukuj